תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ה

דף ל, א פרק ה הלכה א משנה  רבן גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ"א יש גט אחר גט ואחר מאמר אבל לא לאחר בעילה ולא לאחר חליצה כלום:

דף ל, א פרק ה הלכה א גמרא  (דברים כה) יבמה יבא עליה זה הביאה.  ולקחה לו לאשה זה המאמר.  יכול כשם שהביאה גומרת בה כך יהא המאמר ת"ל יבמה יבא עליה.  עודה את כל הפרשה כולה ליבום.  מה הביאה גומרת בה אף המאמר גומר בה.  ואם כן מה הועיל בה מאמר לאוסרה לאחין.  רבי שמעון אומר המאמר או קונה או לא קונה.  מאי טעמא דרבי שמעון יבמה יבא עליה זה הביאה ולקחה לו זה המאמר.  וכשם שהביאה גומרת בה כך המאמר גומר בה.  או יבמה יבא עליה והרי היא לקוחה לו והמאמר לא הועיל בה כלום.  ר' לעזר בן ערך אומר המאמר קונה קניין גמור ביבמה.  מה טעמא דרבי לעזר בן ערך ולקחה לו לאשה הרי היא כקידושי אשה.  מה קידושי אשה קונין קניין גמור אף המאמר קונה קניין גמור.  אי זה מאמר ביבמה הרי את מקודשת לי בכסף ובשוה כסף.  כמה דרבנין אמרין המאמר קונה ומשייר כן אינון אמרין הגט פוטר ומשייר.  ויפטור הגט פטור גמור ביבמה מקל וחומר.  מה אם האשה שאין חליצה פוטרת בה הגט פוטר בה.  יבמה שחליצה פוטרת בה אינו דין שיהא הגט פוטר בה.  תלמוד לומר וחלצה בחליצה היא ניתרת ואינה ניתרת בגט ולא תפטור בה כלום.  כתיב ולא תהיה לאיש זר מה אנן קיימין אם בשבא עליה אשתו היא.  אם בשחלץ לה תלך ותינשא לאיש זר.  אלא כן אנן קיימין בשנתן לה גט ותני חזקייה כן מניין לנותן גט ליבמתו שהיא אסורה עליו ועל אחיו.  אצלו אני קורא אשר שילח.  אצל האחין אני קורא אשר שילח'.  ותתיר חליצה באשה מק"ו מה אם היבמה שאין הגט פוטר בה חליצה פוטר בה אשה שהגט פוטר בה אינו דין שתהא חליצה פוטרת בה.  ת"ל (דברים כד) וכתב לה ספר כריתות וגו'.  בגט היא ניתרת ואינה ניתרת בחליצה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך