תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ד

דף כז, ב פרק ד הלכה יא גמרא  חזר ואמר אין דאמרה אלא כאינש דשמע מילה ומקשי עליה.  ואבא בר ווא פליג על שמואל בריה.  ר' ברכיה בשם שמואל לעולם אין האשה יולדת או למאתים ושבעים ואחד או למאתים ושבעים ושנים.  או למאתים ושבעים ושלשה.  או למאתים ושבעים וארבעה.  א"ל ר' מנא מנן שמע ר' הדא מילתה.  א"ל מן ר' בא.  מחלפה שיטתיה דרבי בא תמן הוא אמר שנייא הוא הכרת העובר שנייא הוא לידתו.  והכא אמר הכין.  ר' אבא בר זוטרא בשם שמואל כל שהוא בה"י רבה באל"ף רבא.  רב חייה בר אשי הוה יתיב קומי דרב.  חמיתיה מבעת.  אמר ליה מהו כן.  אמר ליה חמרתי מעברה והיא בעיא מילד ואנא בעי מרבעתה עד דלא תצנן.  א"ל אימתי עלה עליה הזכר.  א"ל ביום פלן.  וחשב א"ל בעיא היא עד כדון.  ותני כן חמרתה פוחתת אינה פוחתת מימות הלבנה והמוספת אינה מוספת על ימות החמה מילתי' דרבי יהושע בן לוי פליגא דאמר ריב"ל בקורת משל מלכות עיברה והרביעו של בית רבי ממנה שוורים ויש מהן שילדו עכשיו ויש מהן שילדו לאחר זמן.  כאן בבהמה טהורה כאן בבהמה טמאה.  והא כתיב (איוב לט) הידעת עת לדת יעלי סלע וגו'.  תספור ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה.  הידעת עת לדת חיה טהורה כבהמה טמאה.  רבי מאיר חשש לגיטין.  רבי יודה חשש לוולד.  ר' יוסי חשש לגיטין ולוולד.  אין תימר דלית <רבי מאיר> רבי יוסי חושש לגיטין דתנן ארוסות ינשאו מיד.  רבי זעורה בשם רבי גדולה.  ממאנת אינה צריכה להמתין שלשה היוצאת בגט צריכה להמתין שלשה חדשים.  הדא מסייעא לר"מ.  דרבי מאיר חשש לגיטין.  ר' בא בשם ר' אבא בר ירמיה אנוסה אינה צריכה להמתין שלשה חדשים.  מסייעא לרבי יוסי דרבי יוסי חשש לגיטין ולוולד תני הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו צריכות להמתין ג' חדשים דברי ר"י.  רבי יוסי אומר אינן צריכות להמתין.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך