תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ב

דף יג, א פרק ב הלכה ד גמרא  רבי לעזר שאל לרבי יוחנן שמנה שניות שנינו וזה הרי תשע וכולהון משום כלת בנו:

דף יג, א פרק ב הלכה ה משנה  מי שיש לו אח מ"מ זוקק את אשת אחיו לייבום ואחיו לו לכל דבר חוץ ממה שיש לו מן השפחה ומן הנכרית:

דף יג, א פרק ב הלכה ו משנה  מי שיש לו בן מכל מקום פוטר את אשת אביו מן הייבום וחייב על מכתו ועל קללתו ובנו לו לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית:

דף יג, א פרק ב הלכה ו גמרא  רבי אבין בעי ובנו לכל דבר אפילו לפריי' ורביי' ולשנייה בן גוי שבא על בת ישראל וילדה בן ישראל שבא על גויה <וילדה משום בת> משבאת לישראל וילדה בכור לנחלה ואינו בכור לכהן.  גוי שבא על גויה וילדה.  רבי יוחנן אמר גוים יש להם יחסים.  רבי שמעון בן לקיש אמר גוים אין להם יחסין.  והא כתיב (מלכים ב כ) בעת ההיא שלח מרודך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו.  על ידי שכיבד זקינו זכה להתיחס.  והא כתיב (מלכים א טז) וישלח המלך אסא אל בן הדד בן טברימון בן חזיון מלך ארם היושב בדמשק לאמר.  קוצץ בן קוצץ.  כמה דאת אמר (אסתר ט) כי המן בן המדתא.  וכי בן המדתא היה.  אלא צורר בן צורר אוף הכא קוצץ בן קוצץ.  א"ר תנחומא כך משיב רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן והא כתיב (שמואל ב ט) ולציבא חמשה עשר בנים ועשרים עבדים.  ועבדים יש להן ייחוס.  באלמנות שומטין של מפיבושת.  שפחה (שמות כא) האשה וילדיה תהיה לאדניה.  נכרית רבי יוחנן אמר בשם רבי שמעון בן יוחי כתיב (דברים ז) לא תתחתן בם.  וכתיב (דברים ז) כי יסיר את בנך מאחרי.  בנך מישראל קרוי בנך.  ואין בנך מגויה קרוי בנך אלא בנה.  יעקב איש כפר גבוריה אזל לצור אתון שאלין ליה מהו מיגזר בריה דארמיית' בשובתה.  וסבר מישרי לון מן הדא (במדבר א) ויתילדו על משפחות' לבית אבותם.  שמע ר' חגיי אמר ייתי אייתוניה דילקי.  אמר לי' מאיכן אתה מלקיני.  אמר לי' מן הדא דכתיב (עזרא י) ועתה נכרות ברית לאלהינו.  אמר ליה מן הקבלה את מלקיני.  אמר ליה (עזרא י) וכתורה יעשה.  אמר ליה מן הדא אורייה א"ל מן ההיא דאמר רבי יוחנן בשם ר"ש בן יוחי כתיב (דברים ז) לא תתחתן בם.  וכתיב כי יסיר את בנך מאחרי.  בנך מישראל קרוי בנך.  ואין בנך מגויה קרוי בנך אלא בנה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך