תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ב

דף יב, ב פרק ב הלכה ד גמרא  רבי חונה שמע כולהון מן הדא קרייא.  (ויקרא יח) ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה.  זימה זימה לגזירה שוה.  מה למטן שלשה דורות.  אף למעלן שלשה דורות.  מה למטן בלא תעשה אף למעלן בלא תעשה.  מה למעלן דרך נישואין אף למטן דרך נישואין.  מה למעלן בשריפה.  אף למטן בשריפה.  מה למטן עשה בת זכר כבת נקיבה.  אף למעלן עשה אם זכר כאם נקיבה.  מה אית לך למימר אם חמיו ואם חמותו לא תהיה אם אביו כאם חמיו.  לא תהיה אם אמו כאם חמותו אסרו אשת אבי אביו מפני אם אביו.  אסרו אשת אבי אמו מפני אם אמו.  לא תהיה אשת בן בנו כבת בן אשתו.  לא תהי' אשת בן בתו כבת בת אשתו.  התיב רבי חגיי קומי רבי יוסי והא מתניתא פליגא על רב מותר הוא אדם באשת חורגו ואסור בבתו.  אלא חורגתו שמא אינו אסור בה הרי חורגו זכר ואשתו מותרת רבי זריקן בשם רבי חנינה אשת חמיו אסורה מפני מראית העין.  אי תימר תורה.  הרי דוד שנשא רצפה בת איה שנאמר (שמואל ב יב) ואתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך.  רבי ירמיה בשם רבי לעזר שני חורגים שגדלו בבית אחד אסורין להינשא מפני מראית העין.  אתא עובדא קומי רבי חנינה בריה דרבי אבהו אמר יסבון באתר דלא חכמין להון.  תמן תנינן רבי יוסי אומר אם עבר הזקן ונשאה מה עבר.  עבר על דברי סופרים.  ר' יוסי בשם ר' אבהו שאל לר' יוחנן הדא אמרה שניות אין להן הפסק.  אמר ליה וכי שנייה לשניות שנינו לא שנייה לדברי תורה וכולהון משום כלת בנו.  רבי חזקיה בשם יונה רבי אבהו לא אמר כן אלא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך