תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ב

דף יב, א פרק ב הלכה ד גמרא  ואית דמחלפין אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט.  (ויקרא כו) אלה המצות וכל שם מצוה אחת.  ואיסור קדושה עריות מדברי סופרים.  אמר רבי יודה בן פזי ולמה סמך הכתוב פרשת עריות לפרשת קידושין ללמדך שכל מי שהוא פורש מן העריות נקרא קדוש.  שכן שונמית אומרת לאישה (מלכים ב ד) הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא.  אמר רבי יונה קדוש הוא ואין תלמידו קדוש.  רבי אבין אמר שלא הביט בה.  ורבנן אמרין שלא ראה טיפת קרי מימיו.  אמתיה דרבי שמואל בר רב יצחק אמרה מן יומי לא חמית מילה בישא על מנוי דמרי.  כתיב (מלכים ב ד) ויגש גיחזי להדפה.  מהו להדפה אמר רבי יוסי בן חנינה שנתן ידו בהוד שביופיה בין דדיה.  מניין לשניות רבי חונא אמר (ויקרא יח) האל קשות מיכן שיש למטה מהן.  ואלו הן השניות אם אביו אם אמו אשת אבי אביו.  ואשת אבי אמו.  אשת בן בנו ואשת בן בתו.  אשת אחי אמו ואשת אחי אביו מאמו.  תני רבי חנין אומר כולהון אין להן הפסק חוץ מאשת אבי אמו.  בר קפרא אמר כולהון יש להן הפסק דבר קפרא מוסיף אם אבי אמו ואם אבי אביו.  רב אמר כלת בנו יש לה הפסק.  מה פליג.  כלת בנו ממקום אחר באת.  רב אמר זרע היוצא ממנו אסור.  אמר רבי יוסי בי רבי בון טעם דרב אברהם אסור בכל נשי ישראל.  שרה אסורה בכל אנשי ישראל.  רב אמר זרע היוצא ממנו אסור.  אמר רבי יוסי בי רבי בון טעם דרב אברהם אסור בכל נשי ישראל.  שרה אסורה בכל אנשי ישראל.  רב אמר כל שאילו נקיבה מן התורה אסורה כיוצא בו זכר אשתו אסורה אחות אביו נקיבה אסורה.  אחי אביו זכר אשתו אסורה.  אחות אמו נקיבה אסורה.  אחי אמו זכר אשתו אסורה.  בת בנו נקיבה אסורה.  בן בנו זכר אשתו אסורה.  בת בתו נקיבה אסורה.  בן בתו זכר אשתו אסורה.  אמר ר' יעקב דרומייא קומי ר' יוסי אית לך אף תרתי.  אמו תורה.  אם אמו שנייה לה.  אסרו אם אביו מפני אם אמו.  אשת בנו תורה.  אשת בן בנו שנייה לה.  אסרו אשת בן בתו מפני אשת בן בנו.  א"ר מתנייא אית לך אף תרתי אשת אביו תורה אשת אבי אביו שנייה לה אסרו אשת אבי אמו מפני אשת אבי אביו.  אשת אחי אביו מאביו תורה.  אשת אחי אביו מאמו שנייה לה.  אסרו אשת אחי אמו מאמו מפני אשת אחי אביו מאמו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך