תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק א

דף ט, א פרק א הלכה ו גמרא  ממזרות בנתיים ואת אמר הכין.  היך עבידא קידש הראשון בשוה פרוטה והשני בדינר על דעתיה דבית שמאי מקודשת לשני והוולד ממזר מן הראשון.  על דעתי' דבית הלל מקודשת לראשון והוולד ממזר מן השני.  ר' יעקב בר אחא בשם ר' יוחנן מודין ב"ש לבית הלל לחומרין.  מעתה בית שמאי ישאו נשים מבית הלל דאינון מודיי להון.  ובית הלל לא ישאו נשים מבית שמאי דלית אינון מודיי להון.  רבי הילא בשם ר' יוחנן אילו ואלו כהלכה היו עושין.  אם כהלכה היו עושין בדא תנינן שלחו להן ב"ש ופחתוה שב"ש אומרים עד שיפחות את רובה.  אמר רבי יוסי בי רבי בון עד שלא בא מעשה אצל בית הלל היו בית שמאי נוגעין בו.  משבא מעשה אצל בית הלל לא היו בית שמאי נוגעין בו.  אמר ר' אבמרי יאות מה תנינן טימאו טהרות למפרע לא מיכן ולהבא.  רבי יוסי בי רבי בון אמר רב ושמואל חד אמר אילו ואילו כהלכה היו עושין.  וחד אמר אילו כהילכתן ואילו כהילכתן.  ממזרות בנתיים ואת אמר הכין.  המקום משמר ולא אירע מעשה מעולם.  כהדא דתני כל הרוצה להחמיר על עצמו לנהוג כחומרי בית שמאי וכחומרי בית הלל על זה נאמר (קוהלת ב) והכסיל בחושך הולך.  כקולי אילו ואילו נקרא רשע אלא או כדברי בית שמאי כקוליהם וכחומריהם.  או כדברי בית הלל כקוליהם וכחומריהם.  הדא דתימר עד שלא יצאת בת קול.  אבל משיצאת בת קול לעולם הלכה כדברי ב"ה.  וכל העובר על דברי בית הלל חייב מיתה.  תני יצאתה בת קול ואמרה אילו ואלו דברי אלהים חיים הם אבל הלכה כבית הלל לעולם.  באיכן יצאת בת קול.  רב ביבי בשם רבי יוחנן אמר ביבנה יצאת בת קול:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך