תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק א

דף ח, ב פרק א הלכה ו גמרא  על המדוכה הזאת ישב חגי הנביא והעיד שלשה דברים על צרת הבת שתינשא לכהונה.  ועל עמון ומואב שהן מעשרין מעשר עני בשביעית.  ועל גירי תדמור שהן כשרין לבא בקהל.  אמר תלון שני עיני דניהמי לחכמי ישראל.  ראה את רבי יהושע וקרא עליו (ישעיהו כח) את מי יורה דעה.  זכור אני שהיתה אמו מולכת עריסתו לבית הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו בדברי תורה.  את ר"ע וקרא עליו (תהילים לד) כפירים רשו ורעבו.  מכירו אני שאדם גיבור בתורה הוא.  ראה את רבי לעזר בן עזריה וקרא עליו (תהילים לז) נער הייתי גם זקנתי.  מכירו אני שהוא דור עשירי לעזרא.  ועינוי דמיין לדידיה.  אמר רבי חנינה דציפורין אף ר' טרפון הוה עמהן וקרא עליו כהדא דרבי לעזר בן עזריה.  ר"נ בר יעקב אמר מקבלין גרים מן הקרדויין ומן התדמוריים.  ר' אבהו בשם ר"י מתני' אמרה כן שגירי תדמור כשירין.  תמן תנינן כל הכתמין הבאין מרקם טהורין.  הא גירי תדמור כשירין.  ר' יעקב אמר שמועתא.  רבי חנינ' ורבי יהושע בן לוי חד מכשיר וחד מקבל.  מאן דמכשיר מקבל.  ומאן דמקבל לא מכשיר.  רבי יוסי בי ר' בון בשם ר' נחמן בר יעקב אבל ליוחסין עד נהר זרוק.  רבי יוסי בי רבי בון אמר רב ושמואל חד אמר עד נהר זרוק.  וחורנה אמר עד נהר וואניי.  רבי יהודה אמר בין הנהרות כגולה ליוחסין.  ר' חנינה ברוקא בשם רבי יהודה בני מישא לא חשו להו אלא משם ספק חללות.  וכהנים ששם לא הקפידו על הגרושו'.  תמן קריין למישא מתה.  למדי חולה עילם וגווכאי גוססות.  חבל ימא תכילתא דבבל שניות.  עוונייא וגווכיא וצוצרייה.  תכילתא דחביל ימא.  אע"פ שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות ובאחיות ובגט ישן ובספק אשת איש ובמקדש בשוה פרוטה והמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי והאשה מתקדשת בדינר ובשוה דינר.  לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מב"ש אלא נוהגין באמת ובשלום שנא' (זכריה ח) והאמת והשלום אהבו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך