תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק א

דף ח, א פרק א הלכה ו גמרא  ובן אין לו מן הנשואה החיצונה לא תהיה לאיש זר.  אמר ליה לא יחסדונן כותאי דאת מקיים דרשיהון.  תני רבי שמעון בן אלעזר נומיתי לסופרי כותים מי גרם לכם לטעות דלית אתון דרשין כרבי נחמיה דתני בשם רבי נחמיה כל דבר שהוא צריך למ"ד מתחילתו ולא ניתן לו.  ניתן לו ה"א בסופו.  כגון לחוץ חוצה.  לשעיר.  שעירה.  לסוכות סוכותה.  מתיבין לרבי נחמיה והא כתיב (תהילים ט) ישובו רשעים לשאולה.  אמר רבא בר זבדא לדיוטי התחתונה של שאול.  תני אמר רבי יוחנן בן נורי ראה היאך הלכה זו רווחת בישראל אם לקיים דברי בית שמאי הוולד ממזר מדברי בית הלל.  אם לקיים דברי בית הלל הוולד ממזר מדברי בית שמאי.  בואו ונתקן שיהו הצרות חולצות ולא מתייבמות.  תני לא הספיקו להתקין עד שנטרפ' השעה.  אמר רבן שמעון בן גמליאל ואם כן מה נעשה לצרות הראשונות שנישאו.  אמר רבי לעזר אע"פ שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות מודין היו שאין הוולד ממזר.  שאין ממזר אלא מאשה שהוא אסורה עליו איסור ערוה וחייבין עליה כרת.  אמר רבי טרפון תאב אני שיהא לי צרת הבת שאשיאה לכהונה.  שאלו את רבי יהושע בני צרות מה הן.  אמר להן הרי אתם מכניסין את ראשי בין שני ההרים הגבוהים בין דברי בית שמאי ובין דברי בית הלל בשביל שיריצו את מוחי.  אבל מעיד אני על משפחת בית ענוביי מבית צבועים ועל משפחת בית נקיפי מבית קושש שהיו בני צרות והיו בני בניהם כהנים גדולים עומדין ומקריבין על גבי המזבח ר' יעקב בר אידי בשם ר' יהושע בן לוי מעשה שנכנסו זקנים אצל ר' דוסא בן הרכינס לשאול לו על צרת הבת.  אמרו לו את הוא שאת מתיר בצרות.  אמר לון מה שמעתון דוסא בן הרכינס.  אמרו לו בן הרכינס אמר לון יונתן אחי הוה בכור שטן ומתלמידי בית שמאי הוזהרו ממנו שלש מאות תשובות יש לו על צרת הבת.  אזלון לגבי' שלח וכתב לי' היזהר שחכמי ישראל נכנסין אצלך.  עלון ויתיב להו קומוי.  הוה מסביר להון ולא סברין מיסבר להון ולא סברין.  שריין מתנמנמין.  אמר להן מה אתון מתנמנמין שרי מישדי עליהון צרירין.  ואית דמרין בחד תרע עלון ובתלתא נפקין.  שלח אמר ליה מה שלחת לי בני נש בעו מילף ואמרת לי אינון חכמי ישראל.  אתו לגביה אמרון ליה את מה את אמר.  אמר להן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך