תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> פסחים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת פסחים פרק ב

דף יא, ב פרק ב הלכה א גמרא  הבעלים ושחטוהו עד שלא נגמר דינו.  ר' זעירא בעא קומי ר' אבהו הכא תימר הכין והכא תימר הכין.  א"ל חדא בשם ר' לעזר.  וחדא בשם ר' יוחנן.  רבנן דקיסרין ר' אבהו בשם ר' יוחנן כל מקום שנאמר (ויקרא ו) לא תאכל לא תאכלו אין את תופש איסור הנייה כאיסור אכילה.  לא תאכל לא יאכל את תופש איסור הנייה כאיסור אכילה.  בניין אב שבכולן (ויקרא ו) וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף.  תני חזקיה מסייע לרבי יוחנן ממשמע שנאמר חלב שור וכשב ועז לא תאכלו לאי זה דבר נא' וחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה אפילו למלאכת גבוה.  ממשמע שנאמר רק הדם לא תאכלו לאי זה דבר נאמר על הארץ תשפכנו כמים מה המים מכשירין אף הדם יהא מכשיר.  ממשמע שנאמר לא תאכלו כל נבלה לאי זה דבר נאמר לגר אשר בשעריך תתנה ואכלה.  בא להודיעך גר תושב אוכל בנבילות.  ממשמע שנאמר ובשר בשדה טריפה לא תאכלו.  מה ת"ל לכלב תשליכון אותו.  אותו את משליך לכלב ואין את משליך לכלב חולין שנשחטו בעזרה.  מתניתא מסייע' לדין ומתניתא מסייע' לדין.  מתניתא מסייע' לר"א לא יאכל חמץ לעשות את המאכיל כאוכל.  ואתה אומר לעשות המאכיל כאוכל או אינו אלא לאוסרו בהנייה וכשהוא אומר לא תאכל עליו חמץ.  הא למדנו שהוא אסור בהנייה מת"ל לא יאכל חמץ לעשות המאכיל כאוכל ד"ר יאשיה.  ר' יצחק אומר אינו צריך.  אי מה שרצים קלים עשה בהם את המאכיל כאוכל.  חמץ החמור אינו דין שנעשה בו את המאכיל כאוכל.  ומה ת"ל לא יאכל חמץ לא בא הכתוב אלא לאוסרו בהנייה בגין כן כתיב לא יאכל הא מלא תאכל לית ש"מ כלום והדא מסייעא לר' יוחנן:  לא יסיק בו תנור וכירים.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך