תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> פסחים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת פסחים פרק ב

דף יא, א פרק ב הלכה א גמרא  את תופש איסור הנייה כאיסור אכילה עד שיבא הכתוב ויפרוש לך כשם שפירש לך באבר מן החי ונבילה.  וכי מה פירש לנו באבר מן החי (שמות כב) ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אתו.  וכי מה פירש לנו בנבילה (דברים יד) לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי.  תני חזקיה ופליג וכי מי אסרו לכלב.  והא כתיב (ויקרא ז) כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו.  מעתה את תופש איסור הנייה כאיסור אכילה.  שנייא היא דכתיב (ויקרא ז) וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלוהו.  והכתיב (דברים יב) רק הדם לא תאכלו.  מעתה את תופש איסור הנייה כאיסור אכילה.  שנייה היא דכתיב (דברים יב) על הארץ תשפכנו כמים.  מה המים מותרין בהנייה אף הדם יהא מותר בהנייה.  והכתיב (בראשית לב) על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה.  א"ר אבהו קיימתיה בגיד הנשה שבנבילות.  והא כתיב (ויקרא כד) ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה.  א"ר אבא מרי אחוי דר' יוסי שנייה היא שקבע הכתוב זמן.  והא כתיב (ויקרא יא) לא תאכלום כי שקץ הם.  א"ר מיעט איסור הנייה שבו.  ר' אבהו בשם ר' יוחנן העושה איספלנית משור הנסקל ומחמץ שעבר עליו הפסח אינו לוקה שאין לא תעשה שבו מחוור.  מכלאי הכרם לוקה.  אמר רבי חנינא (דברים כב) פן תקדש פן תוקד אש.  מערלה צריכה עשה לרחקו כתיב לא תיעשה לא תעשה לאוכלו כתיב לא תאכלו כתיב לא תיעשה לרחקו לא כתיב מתניתא פליגא על ר' יוחנן ממשמע שנ' (שמות כ) סקול יסקל השור וכי אין אנו יודעין שבשרו אסור באכילה מה ת"ל לא יאכל את בשרו בא להודיעך שכשם הוא אסור באכילה כך הוא אסור בהנייה.  מה עבד לה ר' יוחנן פתר לה בשקדמו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך