תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> פסחים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת פסחים פרק א

דף ד, א פרק א הלכה ג גמרא  שדרך חולדה וברדליס להיות גוררין אותו.  רצה היא אחר הבשר.  ואינה רחצה אחר הפת.  ואפי' תימר רצה היא אחר הבשר ואחר הפת.  בשר גוררת ואוכלת פת גוררת ומנחת.  רבנין דקיסרין בשם ר' אבהו אין חוששין שמא גררה חולדה.  וכרבי יודה חוששין:

דף ד, א פרק א הלכה ד משנה  ר"מ אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש ר' יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחילת שש:

דף ד, א פרק א הלכה ד גמרא  ר"מ אומר משש שעות ולמעלן מדבריהן.  ר' יודה אומר משש שעות ולמעלן מדברי תורה.  מה טעמא דר"מ (שמות יב) אך ביום הראשון זה חמשה עשר.  יכול משתחשך ת"ל אך.  הא כיצד תן לו לפני שקיעת החמה שעה אחת.  מה טעמא דר' יודה אך ביום הראשון זה י"ד.  יכול כל היום כולו ת"ל אך.  הא כיצד חלוק את היום חציו לחמץ וחציו למצה.  מחלפה שיטתיה דר"מ.  תמן הוא אמר אך לרבות והכא הוא אמר אך למעט.  א"ר שמואל בר אבידומא מיעטו שאינו בחמץ.  ר"מ אומר (דברים טז) לא תאכל עליו חמץ על אכילתו.  ור' יודה אומר לא תאכל עליו חמץ על עשייתו.  ר' יודה אית ליה עשה ולא תעשה על אכילתו עשה ולא תעשה על ביעורו.  עשה על אכילתו (דברים טז) שבעת ימים תאכל עליו מצות ולא חמץ.  כל לא תעשה שהוא בא מכח עשה עשה.  לא תעשה על אכילתו לא תאכל עליו חמץ.  עשה על ביעורו תשביתו שאור.  לא תעשה על ביעורו (שמות יב) שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך