תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק כא

דף צב,א פרק כא הלכה א משנהנוטל אדם את בנו והאבן בידו.  וכלכלה והאבן בתוכה.  ומטלטלין תרומה טמאה עם הטהורה ועם החולין.  רבי יהודה אומר אף מעלין את המדומע באחד ומאה:  הלכה ב.  האבן שעל פי החבית מטה על צידה והיא נופלת.  היתה בין החביות מגביהה ומטה על צידה והיא נופלת.  מעות שעל הכר נוער את הכר והן נופלות.  היתה עליו לשלשת מקנחה בסמרטוט היתה של עור נותנין עליה מים עד שתכלה:  הלכה ג.  ב"ה אומרין מעבירין מעל השולחן עצמות וקליפין.  וב"ש אומרין מסלק את הטבלה כולה ונוערה.  מעבירין מעל השולחן פירורין פחות מכזית.  ושיער של אפונין ושל עדשים מפני שהוא מאכל בהמה.  ספוג אם יש לו עור בית אחיזה מקנחין בו.  ואם לאו אין מקנחין בו.  וחכמים אומרים בין כך ובין כך ניטל בשבת ואינו מקבל טומאה: 

דף צב,א פרק כב הלכה א משנה  חבית שנשברה מצילין ממנה מזון שלש סעודות ואומר לאחרים בואו והצילו לכם ובלבד שלא יספג.  אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין אם יצאו מעצמן אסורין.  רבי יהודה אומר אם לאוכלין היוצא מהן מותר.  ואם למשקין היוצא מהן אסור.  חלות דבש שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמן אסורין ורבי לעזר מתיר:  הלכה ב.  כל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בחמין בשבת.  וכל שלא בא בחמין לפני שבת מדיחין אותו בחמין בשבת חוץ מן המליח הישן ודגים מלוחים קטנים וקולייס האיספנן שהדחתן זו היא גמר מלאכתן:  הלכה ג.  שובר אדם את החבית לוכל ממנה גרוגרות ובלבד שלא יתכוין לעשותה כלי.  אין נוקבין מגופה של חבית דברי רבי יהודה.  רבי יוסי <אומר> מתיר.  לא יקבינה מצידה ואם היתה נקובה לא יתן עליה שעוה מפני שהוא ממרח.  אמר רבי יהודה מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב ואמר חושש אני לו מחטאת:  הלכה ד.  נותנין תבשיל לתוך הבור בשביל שיהא שמור ואת המים היפים ברעים בשביל שייצנו ואת הצונן בחמין בשביל שייחמו.  מי שנשרו כליו בדרך מהלך בהן ואינו חושש.  הגיע לחצר החיצונה שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם:  הלכה ה.  הרוחץ במי מערה ובמי טבריה ונסתפג אפילו בעשר לונטיות לא יביאם בידו.  אבל עשרה בני אדם מסתפגין בלונטית אחת פניהן ידיהן ורגליהן ומביאין אותו בידם:  הלכה ו.  סכין וממשמשין בבני מעין אבל לא מתעמלין ולא מתגרדין.  אין יורדין לפילומא ואין עושין אפיקטפיזין בשבת ואין מעצבין את הקטן ולא מחזירין את השבר.  מי שנפרקה ידו או רגלו לא יטרפם בצונן אבל רוחץ הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא: 

דף צב,א פרק כג הלכה א משנהשואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן ובלבד שלא יאמר לו הלויני.  וכן האשה מחברתה ככרות.  ואם אינו מאמינו מניח טליתו אצלו ועושה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך