תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יט

דף פח, א פרק יט הלכה ג משנה  רבי יהודה מתיר באנדרוגינס:

דף פח, א פרק יט הלכה ג גמרא  אנן תנינן מרחיצין את הקטן.  תני דבית ר' מרחיצין את המילה.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן הלכה כמי שהוא אומר מרחיצין את המילה.  רבי אבהו בשם ר' יוחנן הלכה כמי שהוא אומר מרחיצין את הקטן.  א"ר יוסה על כרחך את אומר מרחיצין את הקטן.  תני שמואל אין מונעין לא שמן ולא חמין מע"ג מכה בשבת.  א"ר יוסי כל שעה.  רבי זעירא רבי בא א"ל תני מתניתך ולא עוד אלא שמזלפין מים על גבי מכה בשבת.  אם אמר את שמרחיצין את המילה מה בין מכתו של גדול ומכתו של קטן.  ר' אבהו בשם ר"א הלכה כר"א בן עזריה.  ר' בון בשם ר' אבהו טעמא דר"א בן עזריה ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים בהיותו כואב אין כתיב כאן אלא בהיותם כואבים.  מלמד שכל איבריהם כואבין עליהן.  ר' יעקב בר אחא אמר רבי אלעזר ור' יוחנן מפקדין לחייתא כל שקויין דעבדין לחולה בשבתא.  עבדין אפילו ביום השלישי שחל להיות בשבת.  שמואל אמר מפני הסכנה מחמין לו חמין.  רבי יוסי בר בון בשם רבנין דתמן מחמין לו חמין בשבת.  ותני כן מחמין הוא אדם אלונטית ונותנה על גבי בני מעיים בשבת.  לא יטול אדם עריבה מלאה חמין ויתננה על גבי מעיים בשבת.  רבי יהושע בן לוי אמר לית כאן אלא מותר:  ספק ואנדרוגינס אין מחללין עליהן את השבת ר' יהודה מתיר באנדרוגינס.  תמן תנינן הכל חייבין בראייה חוץ מחרש שוטה וקטן טומטום ואנדרוגינס.  מה אמר בה רבי יודה נישמעינה מן הדא ר' יוחנן בן דהבאי אמר משום רבי יהודה אף הסומא.  ולית בר נש אמר אף אלא מכלל דו מודי על קדמיתא.  מחלפה שיטת רבי יהודה תמן הוא אמר פרט וכה הוא אומר לרבות.  רבי יהודה ורבנן מקרא אחד דרשו.  רבי יהודה דרש זכר.  ורבנן דרשו (בראשית לד) מה ת"ל זכר עד שיהא כולו זכר.  ורבי יהודה דרש זכר.  מה ת"ל ערל אפילו מקצתו ערל.  ברם הכא כל זכורך פרט לאנדרוגינס:

דף פח, א פרק יט הלכה ד משנה  מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת שכח ומל את של ערב שבת בשבת חייב אחד למול אחר שבת ואחד למול בשבת שכח ומל את של אחר שבת בשבת ר"א מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר:

דף פח, א פרק יט הלכה ד גמרא  אמר רבי יוחנן דרבי מאיר היא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך