תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יט

דף פז, ב פרק יט הלכה ב משנה  לועס בשיניו ונותן אם לא טרף יין ושמן נותן זה לעצמו וזה לעצמו אין עושין לה חלוק לכתחילה אבל כורך עליה סמרטוט אם לא התקין מע"ש כורך על אצבעו ומביא אפילו מחצר אחרת:

דף פז, ב פרק יט הלכה ב גמרא  (בראשית יז) המול ימול.  מיכן לשני מילות אחת למילה ואחת לפריעה.  אחת למילה ואחת לציצים.  עד כדון כר' עקיבה דו אמר לשונות ריבויין הן.  כרבי ישמעאל דו אמר לשונות כפולות הן התורה דברה ריבתה כדרכה.  (בראשית לא) הלוך הלכת.  נכסוף נכספת.  (בראשית מ) גנב גנבת.  מנן ליה א"ר יודה בן פזי (שמות ד) אז אמרה חתן דמים למולות.  מיכן לשני מילות אחת למילה ואחת לפריעה.  אחת למילה ואחת לציצים.  רב אמר (בראשית יז) המול ימול מיכן לנולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית.  המול ימול מיכן לישראל ערל שלא ימול.  ואין צ"ל עכו"ם ערל.  אמר רבי לוי כתיב (בראשית יז) ואתה את בריתי תשמור.  כל שכיוצא בך.  תני ישראל מל את הכותי.  וכותי אינו מל את ישראל מפני שמתכוין לשם הר גריזים דברי רבי יודן.  אמר רבי יוסי וכי היכן מצינו שמילה צריכה כוונה יהא מל והולך לשם הר גריזים עד שתצא נפשו:  המשוך לא ימול שלא יבוא לידי סכנה דברי רבי יודה.  אמר לו רבי יוסי הרבה משוכין היה בימי בן כוזיבא וכולן מלו וחיו הולידו בנים ובנות.  והמשוך ושנולד מהול וגר שנתגייר כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם ברית.  תני אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הנולד מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית שהיא ערלה כבושה.  על מה נחלקו על שנתגייר מהול שבית שמאי אומר שצריך להטיף ממנו דם ברית.  ובית הלל אומרים אינו צריך להטיף ממנו דם ברית.  רבי יצחק בר נחמן בשם רבי הושעיה הלכה כדברי התלמיד.  אתא עובדא קומי רב ימר מן דתנינן מפני שהיא ערלה כבושה הדא אמרה ערל ברור הוא ודוחין עליו את השבת.  רבי אבהו אמר אין דוחין עליו את השבת וצריך להטיף ממנו דם ברית.  ר' אדא בר אהבה איתיליד ליה חד בר בי מימסמיס ביה מית.  ר' אבין אמר נעשה פצוע דכא ונתענה עליו ומת.  רבנן דקיסרין מרין כרות שפכה נעשה ונתענה ומת.  רבי יוחנן בר מרייה בעי נתערבו מלמטן מהו לחזור ולערות עליהן מלמעלן:

דף פז, ב פרק יט הלכה ג משנה  מרחיצין את הקטן לפני המילה ולאחר המילה ומזלפין עליו ביד אבל לא בכלי ראב"ע אומר מרחיצין אתה קטן ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמ' (בראשית לד) ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ספק ואנדרוגינס אין מחללין עליו את השבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך