תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יט

דף פו, ב פרק יט הלכה א גמרא  בכלים ששבתו בכל החצר מטלטלין אותן בכל החצר ודכוותה כלים ששבתו במבוי מטלטלין אותן בכל המבוי בשבת.  שאלון ליה ולא אגיבון דלא הוה רבי יוסי אמר אלא כל מילה באתרה.  כד אתון לעירובין אמר לון בשם רבי יוחנן כלים ששבתו במבוי מטלטלין אותן בכל המבוי.  ודכוותה כלים ששבתו בחצר מטלטלין אותן בכל החצר.  רב אמר אין מטלטלין אותו אלא בד' אמות.  א"ר יוסה בי רבי בון רב כדעתיה ורבי יוחנן כדעתיה.  רבי יוחנן דו אמר קורה בלא שיתוף מתרת.  הוא דאמר מטלטלין אותן בכל המבוי.  רב דו אמר אין קורה מתרת בלא שיתוף.  הוא דאמר אין מטלטלין אותן אלא בד' אמות.  על דעתיה דר' יוחנן לאיזה דבר משתתפין בכל המבוי.  א"ר יוסה בי רבי בון כדי לעשות כל הרשויות אחת.  ר' סימון בשם רבי יהושע בן לוי סכין של מילה עושה לה חולה ומביאה.  בר מרינה ה"ל עובדא שאל לר' סימון ושרא שאל לר' אמי ואסר ואיקפד רבי סימון.  ולא כן תני נשאל לחכם והתיר ישאל לחכם אחר שמא יאסר.  א"ר יודן הכין הוה עובדא שאל לר' אמי ואסר ליה.  לר' סימון ושרא איקפד ר' אמי כהדא דתני נשאל לחכם ואסר אל ישאל לחכם אחר שמא יתיר.  בימי ר' ירמיה אינשון מפתחייא דסדרא רובא אתון ושאלון ליה אמר לון כד תחמון שטפא עבר אייתינון דרך חולה.  חייליה דר' ירמיה מהדא כל חולה שנעשית בין לדעת בין שלא לדעת הרי זו חולה.  רבי יודא בר פזי הורי להביאן דרך מנעלין.  ר' חיננא בר פפא הורי לעשות חולה ולהביאו דרך מנעלין.  ר' שמואל בר אבדומי הוה ליה עובדא למיגזר לרב ששעה בריה אנשון מייתי איזמל.  שאל לר' מנא אמר לו ידחה למחר.  שאל לרבי יצחק בר אלעזר אמר לון מישחוק קונדיטון לא אנשיתון ומייתי איזמיל אנשיתון.  ידחה למחר.  רבי יוסה בי ר' בון בשם רב חונה מתני' אמרה כן שאסור לעשות חולה דתנינן ר"א אומר אם לא הביא כלי מע"ש מביאו בשבת מגולה שאם אומר את כן שמותר לעשות אף הוא אינו מוצא לעשות חולה ומביאו.  שאלו להלל הזקן מה לעשות לעם שלא הביאו סכיניהן עמהם.  אמר להן הלכה שמעתי ושכחתי אלא הניחו להן לישראל אם אינן נביאים בני נביאים הן.  מיד כל מי שהיה פסחו טלה היה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך