תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יח

דף פה, א פרק יח הלכה א גמרא  מאי כדון מכבר לשאפרשנה הגע עצמך שהיתה תרומה טהורה מכבר לכשאוכלנה.  הגע עצמך שהיתה תרומה טמאה מכבר לכשאניחנה בזוית.  תני מטלטלין אחד תרומה טהורה ואחד תרומה טמאה.  אמר רבי זעירה הדא אמרה טבל שיש עליו.  תני מותר לטלטלו כיצד עושה נותן עיניו במקצתו ואוכל השאר.  תני מטלטלין החרדל מפני שהוא מאכל יונים.  ואת החצב מפני שהוא מאכל צבאים.  ואת הזכוכית מפני שהוא מאכל נעמיות.  אמר רבי נתן אם כן יטלטלו הזמורות מפני שהפילין אוכלין אותן:  רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף מפני שהוא מאכל לעורבים.  מה אנן קיימין אם בשיש לו מאותו המין ואותו המין מצוי בשוק דברי הכל מותר.  אם בשאין לו מאותו המין ואין אותו המין מצוי בשוק דברי הכל אסור.  אלא כינן קיימין בשיש לו מאותו המין ואין אותו המין מצוי בשוק.  רבנן אמרין מכיון שאין אותו המין מצוי בשוק כמי שאין לו מאותו המין.  ורשב"ג אמר מכיון שיש לו מאותו המין כמי שאותו המין מצוי בשוק.  א"ר זעירה לא אתייא אלא כרבי חנינא דאמר עולין היינו עם רבי לחמת גרר.  והיה אומר לנו בררו לכם חלוקי אבנים ואתם מותרין לטלטלם למחר.  א"ר יוסה שנייא היא הכא שהוא ככסא:

דף פה, א פרק יח הלכה ב משנה  חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אם התקינן למאכל בהמה מטלטלין אותן ואם לאו אין מטלטלים אותן כופין את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו ושירדו תרנגולת שברחה דוחין אותה עד שתיכנס ומדדין עגלים וסייחים ברה"ר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך