תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יז

דף פב, א פרק יז הלכה א משנה  כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן אף על פי שנתפרקו בשבת ואינן דומין לדלתות הבית לפי שאינן מן המוכן:

דף פב, א פרק יז הלכה א גמרא  דלתות הבית דרובה ודלתות הכלים דרובן.  דלתות הבית דרובה שאף על פי שנתפרקו מערב שבת אסור לטלטלן בשבת.  דלתות הכלים דרובה שאף על פי שנתפרקו בשבת ניטלין בשבת:  לפי שאינן מן המוכן.  ואין תשמישן אלא על גבי קרקע.  רבי אבהו בשם רבי אלעזר בראשונה היו כל הכלים ניטלין בשבת.  כיון שנחשדו להיות מחללין ימים טובים ושבתות.  הדא היא דכתיב (נחמיה יג) בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיתות בשבת ועומסים על החמורים וגו'.  ואסרו להן הכל.  כיון שנגדרו היו מתירין להן והולכין עד שהתירו להן את הכל.  חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרישה.  רבי יוסה אומר אף הציפרין.  רבן שמעון בן גמליאל אומר אף ההוגין.  מדוכה אם יש בה שום מטלטלין אותה ואם לאו אין מטלטלין אותה.  רשב"ג אומר אם היתה מדוכה קטנה ניתנת על גבי השלחן הרי היא כקערה ומטלטלין אותה בשבת.  ר' יוסי רבי אילא בשם ר' אלעזר.  רבי יעקב בר אחא בשם ר' אלעזר קודם להתרת כלים שנו.  תמן תנינן קלוסטרא ר' יהושע אומר שומטה מפתח זו ותולה בחבירו בשבת.  רבי טרפון אומר הרי היא ככל הכלים ומיטלטלת בחצר.  דבי רבי ינאי אמרי בחצר שלא עיריבה היא מתניתין.  אם בחצר שלא עיריבה הדא היא דתנינן הרי היא ככל הכלים ומיטלטת בחצר.  ר' יוסה בשם ר' ירמיה רבי חנניה מטי בה בשם ר' אלעזר קודם להתרת כלים שנו.  אי קודם להתרת כלים שנו הדא הוא דתנינן הרי היא ככל הכלים ומיטלטלת בחצר.  כג' כלים המיטלטלין בחצר.  ואלו הן סכין קטנה ומקצוע של דבילה וזומי ליסטרא.  חצוצרת תוקע השלישית בראש הגג ומניחה במקומה.  ולא כלי הוא.  א"ר יודן קודם להתרת כלים שנו.  רבי זעירא בשם רבי אלעזר קנים ומקלות קודם להתרת כלים שנו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך