תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק טז

דף עט, א פרק טז הלכה א גמרא  והא תני ספר שיש בו שתים שלש טעיות בכל דף ודף מתקנו וקורא בו.  ארבע אינו קורא בו.  מן מה דתנינן מפני מה אין קורין בהן מפני ביטול בית המדרש.  הדא אמרה בין תורה לנביאים.  לכתבי הקודש אין מצילין אותן מפני הדליקה.  מ"ד מטמאין את הידים מצילין אותן מפני הדליקה.  ומאן דאמר אין מטמאין את הידים אין מצילין אותן מפני הדליקה.  התיבון הרי עברי שכתבו תרגום הרי אינו מטמא את הידים ומצילין אותו מפני הדליקה.  מן מה דתנינן אף על פי שכתובין בכל לשון טעונין גניזה.  הדא אמרה שמצילים אותן מפני הדליקה.  מתניתא דרבי שמעון דרבי שמעון אמר אין דבר משום שבות שעומד בפני כתבי הקודש.  מה פליגין.  תמן מפני בזיונן ברם הכא כל עמא מודיי שמצילין אותן מפני הדליקן.  למי נצרכה לרבן שמעון בן גמליאל.  אע"ג דרבן שמעון בן גמליאל אמר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית מודי הוא הכא שמצילין אותן מפני הדליקה.  מעשה ברבן גמליאל שהיה עומד על הבניין בהר הבית והביאו לו ספר איוב כתוב תרגום ואמר לבנאי יגנזו תחת הנדבך.  אע"פ שאמרו אין קורין בכתבי הקודש אלא מן המנחה ולמעלה אבל שונין ודורשין בהן.  צרך דבר נוטל ובודק.  דלמא רבי ורבי חייא רבא ור' ישמעאל בי רבי יוסה היו יושבין ופושטין במגילת קינות ערב תשעה באב שחל להיות בשבת מן המנחה ולמעלה.  ושיירו בה אל"ף בי"ת אחד.  אמרו למה אנו באין וגומרין אותה.  עם כשהיה נפטר לביתו נכשל באצבעו וקרא על גרמיה (תהילים לב) רבים מכאובים לרשע.  א"ל ר' חייא בחובינו מטתך כן דכתיב (איכה ד) רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם.  אמר לו רבי ישמעאל בי רבי יוסי אילו לא היינו עוסקין בעניין כך היה לנו לומר.  על אחת כמה וכמה שהיינו עוסקין בעניין.  ועלה לביתו ונתן עליה ספוג יבש וקשר עליה גמי מבחוץ.  א"ר ישמעאל בי ר' יוסי ממנו למדנו ג' דברים ספוג אינו מרפא אלא משמר.  גמי שהוא מן המוכן.  ואין קורין בכתבי הקודש

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך