תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק טו

דף עח, ב פרק טו הלכה ג גמרא  סוכה אחת של נצפה ועלת לתוכה וגדרתא ממנה היה ניזון וממנה היה מתפרנס כל ימיו.  אמר רבי חנינא מדוחק התירו לשאול שלום בשבת.  א"ר חייא בר בא רשב"י כד הוה חמי לאימיה משתעיא סגין הוה אמר לה אימא שובתא היא.  תני אסור לתבוע צרכיו בשבת.  ר' זעירא שאל רבי חייא בר בא מהו מימר רעינו פרנסינו.  א"ל טופוס ברכות כך הן.  תני מדיחין כוסות וקערות ותמחויין מלילי שבת לשחרית משחרית לחצות ומחצות למנחה.  מן המנחה ולמעלה אסור.  ובכוסות מותר שאין קבע לשתייה.  רבי ירמיה ר' זעירא בשם רב חייא בר אשי אשה פיקחת מדיחה כוס כאן קערה כאן תמחוי כאן נמצאת מרבצת ביתה בשבת.  רבי זעירא בשם רב חסדא יום הכפורים שחל להיות בשבת אין תוקעין.  לאחר שבת אין מבדילין.  מה כר' עקיבה.  ברם כרבי ישמעאל מבדיל.  שכן חלבי שבת קריבין ביום הכפורים.  א"ר עזרא קומי רבי מנא אפילו כרבי ישמעאל לא יבדיל.  כלום הוא מבדיל אלא להתיר לו דבר שהוא אסור לו.  אילו הקטיר חלבי שבת בשבת שמא אינו מותר.  א"ר שמואל אחוי דר' ברכיה ויבדיל שכך הוא מתיר להדיח כבשים ושלקות.  אמר ר' יוסה כלום הוא מותר להדיח כבשים ושלקות לא מן המנחה ולמעלן.  ויבדיל מן המנחה ולמעלן מה נפשך כוס אין כאן.  נר אין כאן.  במה הוא מבדיל.  א"ר אבון בתפלה:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך