תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יד

דף עז, א פרק יד הלכה ד גמרא  ואית דבעי מימר איתא רבה הוות ולא מנסבא.  וכל מה דהוא מעבד באיסור הוה מעבד.  בגין כן אסר ליה.  א"ר חנינא מתני' אמרה כן שאין מתרפין משפיכות דמים דתנינן תמן יצא רובו אין נוגעין בו.  שאין דוחין נפש מפני נפש.  לא סוף דבר בשאמר לו הרוג את פלוני.  אלא אפי' חמוס את פלוני.  תני עכו"ם בישראל אסור.  ישראל בעכו"ם מותר.  רב חסדא בעי מה להציל נפשו של גדול בנפשו של קטן.  התיב ר' ירמיה ולא מתני' היא יצא רובו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש.  ר' יוסה בי ר' בון בשם רב חסדא שנייא היא תמן שאין את יודע מי הורג את מי.  מעשה בר' אלעזר בן דמה שנשכו נחש ובא יעקב איש כפר סמא לרפותו ולא הני לו ר' ישמעאל.  אמר לו אני מביא ראייה שירפאנו לא הספיק להביא ראייה עד שמת בן דמה.  אמר לו רבי ישמעאל אשריך בן דמה שיצאת בשלום מן העולם ולא פרצתה גדירן של חכמים.  דכתיב (קוהלת י) ופורץ גדר ישכנו נחש.  ולא נחש נשכו.  אלא שלא שלא ישכנו נחש לעתיד לבא.  ומה הוה ליה מימר (ויקרא יח) אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.  ר' בא בר זבדא בשם רב הלכה כר"ש דלא כן מי נתן שמן וורד לעני ולא סך.  א"ר זעירה לר' יוסי חכם ר' לבר פדיה דאת אמר שמועתא מן שמיה.  א"ל ר' יוחנן אמרין משמו א"ר זעירה לר' בא בר זבדא חכם ר' לרב דאת אמר שמועתה מן שמיה.  א"ל רב אדא בר אחוה אמרין משמו:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך