תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יד

דף עו, ב פרק יד הלכה ד גמרא  מטתיה כן והוה מיתסי קומי ברתיה דדמיטינוס דטיבריא.  בערובתא בפתי רומשא סליק לגבה.  אמר לה מיצרך אנא כלום למחר.  אמרה ליה לא ואין צרכת סב גלעינן דתמרא בפלגיהן יקידן.  ואית דאמרין דנקלבס ועוד דסערין וצואה דמיינוק יבישא שחוק וטפול ולא תימא קומי בר נש.  למחר עאל ודרשה בציבורא.  אית דאמרין דחנקת נפשה.  ואית דאמרין דאיתגיירת.  את שמע מינה תלת.  את שמע מינה ההן ציפדונה סכנה.  ואת שמע מינה דכל שהוא מן השפה ולפנים מרפין אותו.  ואת שמע מינה ההוא דא"ר יעקב בר אחא בשם ר' יוחנן אם היה רופא נאמן מותר.  ר' יהושע בן לוי הוה ליה קילוס הורין ליה.  ר' חנינא ור' יונתן מישחוק תחלוסין בשובתא ומיתן גו חמרא עתיקא וישתי ולא יסכן.  בר בריה הוה ליה בלע.  אתא חד בר נש ולחש ליה ואינשם.  כד נפיק אמר ליה מאן לחשתה ליה.  אמר ליה מילה פלן.  א"ל נוח הוה ליה אילו הוה מיית ולא כן.  והוות ליה כן (קוהלת י) כשגגה שיוצא מלפני השליט.  ר' יעקב בר אידי בשם רבי יונתן בכל מתרפין חוץ מעכו"ם וגילוי עריות ושפיכות דמים.  ר' פינחס בעי עד כדון כשאמרו לו הביא לי עצים מעכו"ם והביא לו.  הביא לי עלים סתם והביא לו מעכו"ם.  נישמעינה מן הדא.  ר' יונה הוה ליה צמרמורין אייתון ליה מן זכרותה דדורי ושתה.  ר' אחא אייתון ליה ולא שתה.  א"ר מנא אילו ידע ר' יונה מנן הוה לא אשתה.  א"ר חונה מתניתא אמרה כן שאין מתרפין מגילוי עריות.  ותני כן לפיכך הותר מכלל שבת ולא הותר מכלל נערה מאורסה.  הותר מכלל שבת ולא להתרפות.  ודכוותה לא הותר מכלל נערה מאורסה אפי' להתרפות.  לא סוף דבר בשאמר לו הבא לי אשת איש אלא אפילו לשמוע את קולה.  כהדא חד בר נש רחם איתא ביומי דרבי אלעזר וסכן.  אתון שאלון ליה מהו תיעביד קומוי וייחי.  אמר ימית ולא כן.  מהו ישמע קלה ולא ימות.  אמר ימית ולא כן.  מה הוות.  רבי יעקב בר אידי ור' יצחק בר נחמן.  חד אמר אשת איש.  וחורנה אמר פנויה.  מאן דאמר אשת איש ניחא.  ומאן דאמר פנויה והא בר כיחא נגרא רחם איתא ביומוי דר' אלעזר ושרא ליה.  כאן בפנויה וכאן באשת איש.  ואפי' תימר כאן וכאן בפנויה.  תיפתר שנתן עיניו בה עד שהיא א"א.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך