תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יד

דף עה, א פרק יד הלכה ב גמרא  גמר מלאכה.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן מותר לשבר ואסור לקבץ.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן שום ששחקו אם היה מחוסר שחיקה אסור.  ואם לערב את שומנן מותר.  תמן תנינן השום והבוסר והמלילות שריסקן מבעוד יום שהיה רבי ישמעאל אומר יגמור משתחשך.  ר' עקיבה אומר לא יגמור.  ר' יעקב בר אחא ר"ש בר אבא בשם ר' חנינא לא נחלקו אלא בחולין הכהנים נהגו בתרומה כרבי ישמעאל:

דף עה, א פרק יד הלכה ג משנה  אין אוכלין איזוב יון בשבת לפי שאינו מאכל בריאים אבל אוכל הוא את יועזר ושותה אבוברועה כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשקים הוא שותה חוץ ממי דקרין וכוס העיקרין מפני שהן לירוקה אבל שותה הוא מי דקרין לצמאו וסך שמן עיקרין שלא לרפואה:

דף עה, א פרק יד הלכה ג גמרא  חד בר נש שאל לר"ש בר כרסנא מהו מישתי קרורטין בשובתא.  א"ל אם לתענוג מותר.  אם לרפואה אסור.  ולא מן השפה ולפנים הוא.  פתר לה בלבד דבר שהוא של סכנה:  אבל אוכל הוא את יועזר.  פוליטרכוין:  ושותה אבוברועה.  כשמוע.  ר' בא שאל לרב ירמיה מה ניתני דקרין דקלין.  א"ל דקרין שהן דוקרין את המרה.  אמר רבי יונה לא מסתברא לא דקלין שהן יוצאין מבין שני דקלין.  שמעון בר בא בשם רבי חנינה זה שהוא לוחש נותן שמן על גבי ראשו ולוחש בלבד שלא יתן לא ביד ולא בכלי רבי יעקב בר אידי רבי יוחנן בשם רבי ינאי נותן בין ביד בין בכלי.  מה ביניהון מאיסה.  מאן דאמר נותן בין ביד בין בכלי מאוס הוא.  מאן דאמר נותן שמן על גבי ראשו אינו מאוס.  אמר רבי יונה מעשר שני ביניהון מאן דאמר נותן בין ביד בין בכלי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך