תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יד

דף עד, א פרק יד הלכה א משנה  שמונה שרצים האמורין בתורה הצדן והחובל בהן חייב ושאר שקצים ורמשים החובל בהן פטור הצדן לצורך חייב ושלא לצורך פטור חיה ועוף שברשותו הצדן פטור והחובל בהן חייב:

דף עד, א פרק יד הלכה א גמרא  רבי זריקן בשם רבי יוחנן אימי איתפלגין ר' יוחנן ורשב"ל חד אמר דברי הכל.  וחורנה אמר במחלוקת.  ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא.  א"ר זעירא נפרש מיליהון דרבנן מן מיליהון דתנינן תמן אלו שעורותיהן כבשן עור האדם ועור חזיר של יישוב.  רבי יוסה אומר אף עור חזיר של בר.  ר' יוחנן אמר לא שנו אלא לאיסור ולטומאה.  אבל ללקות עור הוא ואין לוקים עליו משום נבילה.  רשב"ל אמר משנה תמימה שנה רבי בין לאסור בין ללקות בין לטומאה.  מתניתא מסייעא לדין ומתני' מסייעא לדין.  מתניתין מסייעא לר' יוחנן שמונה שרצים יש להן עורות א"ר יוחנן בן נורי לפיכך אומר אני שמונה שרצים יש להן עורות.  מתניתא מסייע לרשב"ל החובל בשרצים את שיש להן עורות חייב.  ואת שאין להן עורות פטור.  ר' יוחנן בן נורי אומר לפיכך אומר אני כל השרצים יש להן עורות.  ר' יוסה בי רבי בון בשם רב עור הוא ואין לוקין עליהן משום נבילה.  ואתיא כההיא דא"ר יוחנן הצד זיזין זבובין הגזין יתושין חייב.  ור' יהודה פוטר.  וכן היה רבי יהודה אומר אין חייבין אלא על דבר שדרכו ליצוד.  הצד חגבים בטל פטור בשרב חייב.  אלעזר בן אחבאי אומר אף בשרב

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך