תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יב

דף ע, ב פרק יב הלכה ד גמרא  לא הביא כשפים ממצרים אלא בכך.  אמרו לו מפני שוטה אחד אנו מאבדין כמה פיקחין.  כתב לא חוקק.  וכתב לא המטיף.  כתב לא השופך.  וכת לא חוקק.  אית תניי תני אפי' חוקק.  אמר רב חסדא מאן דאמר לא חוקק בבולט מקום הכתב כגון הדין דינרא.  מ"ד אפי' חוקק כגון ההן פינקסה.  וכתב לא המטיף.  ר' יודן בי רבי שלום ורבי מתניה.  חד אמר בשלא עירב נקודות.  וחורנה אמר אפי' עירב נקודות.  וכתב לא השופך.  א"ר חייא בר בא אילין בני מדינחא ערומין סגין.  כד חד מינהון בעי משלחה מילה מסטריקין לחבריה הוא כתב במי מילין וההן דמקבל כתבייא הוא שופך דיו שאין בה עפץ והוא קולט מקום הכתב.  עשה כן בשבת מהו.  רבי יוחנן ורשב"ל תרווייהון אמרין והוא שכתב דיו ע"ג דיו.  וסיקרא ע"ג סיקרא.  אבל אם כתב דיו ע"ג סיקרא.  וסיקרא ע"ג דיו חייב.  רבי יצחק בר משרשייא בשם רבנן דתמן חייב שתים משום מוחק ומשום כותב:

דף ע, ב פרק יב הלכה ה משנה  כתב במי משקין במי פירות באבק דרכים באבק סופרים ובכל דבר שאינו מתקיים פטור לאחר ידו ברגלו בפיו ובמרפקו כתב אות אחת סמוך לכתב כתב ע"ג כתב נתכוון לכתוב ח' וכתב ב' זיינין א' בארץ ואחת בקורה על ב' כותלי הבית על ב' דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור כתב אות א' נוטריקון ר"י בן בתירה מחייב וחכמים פוטרין:

דף ע, ב פרק יב הלכה ה גמרא  היה צריך לכתוב את השם ונתכוין לכתוב יהודה ושכח ולא כתב דלת הרי השם במקומו הוא מוחקו ומקיימו הוא בקדושה.  ר' יהודה אומר מעביר את הקולמוס עליו ומקיימו.  אמרו לו אף הוא אינו מן המובחר.  מחלפה שיטתיה דרבי יהודה.  תמן הוא אומר אינו כתב.  והכא הוא אומר כתב.  הוא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך