תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יב

דף סט, ב פרק יב הלכה ג גמרא  וחש לומר שמא יתן שבפנים בחוץ ושבחוץ בפנים.  טבעות היו מוכיחות וחש לומר שמא יחליף.  א"ר אחא לוכסן היו כתוב עליהן.  ויחליף.  א"ר אימי (שמות כו) והקמות את המשכן כמשפטו.  וכי יש משפט לעצים.  אלא אי זהו קרש זכה להינתן בצפון ינתן בצפון בדרום ינתן בדרום.  אילין דר' הושעיה ודבר פזי הוון שאלין בשלמיה דנשיא בכל יום.  והוון אילין דרבי הושעיה עלין קדמאי ונפקין קדמאי.  אזלין אילין דבר פזי ואיתחתנות בנשיאותא.  אתון בעיין מיעול קדמאי.  אשיתאלת לרבי אימי.  אמר לון רבי אימי והקמות את המשכן כמשפטו.  וכי יש משפט לעצים.  אלא אי זהו קרש זכה להינתן בצפון ינתן בצפון.  בדרום ינתן בדרום.  תרין זרעיין הוון בציפרין בולווטיא ופגניא הוון שאלין בשלמיה דנשייא בכל יום.  והוון בולווטיה עלין קדמיי ונפקין קדמיי, אזלין פגניא וזכון באוריתא.  אתון בעי מיעול קדמיי.  אישתאלת לרשב"ל.  שאלה רשב"ל לר' יוחנן עאל ר' יוחנן ודרשה בבי מדרשא דרבי בנייה אפי' ממזר ת"ח וכהן גדול עם הארץ ממזר ת"ח קודם לכ"ג עם הארץ.  סברין מימר לפדות ולכסות ולהחיות.  הא לישיבה לא.  א"ר אף לישיבה.  מה טעמא.  (משלי ג) יקרה היא מפנינים.  אפי' מזה שהוא נכנס לפני ולפנים.  תני וגד מגדיאל.  מתיבין לר' יהודה והלא אלו פשוטים ואלו כפופים.  תני בשם רבי יודה כתב שני אותות שוים והן שם חייב כגון שש תת גג רד חח.  ורבנן אמרי ב' אותיות בכל מקום.  אשכחת אמר קלת וחמרת.  על דר' יודה קלת וחמרת.  על דרבנן קלת על דר' יודה כתב שתי אותיות שוין והן שם על דעתיה דר' יודה חייב.  על דעתהון דרבנן פטור.  קלחת על דרבנן שתי אותיות מכל מקום אע"פ שאין שם.  על דעתהון דרבנן חייב.  על דעתיה דרבי יודה פטור.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך