תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יב

דף סח, א פרק יב הלכה א משנה  הבונה כמה יבנה ויהא חייב הבונה כל שהוא המסתת והמכה בפטיש ובמעצד הקודח כל שהוא חייב זה הכלל כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב רשב"ג [אומר] אף המכה בקורנס עלה סדן בשעת מלאכה חייב מפני שהוא מתקן מלאכה:

דף סח, א פרק יב הלכה א גמרא  מה בנין היה במשכן שהיו נותנים קדשים ע"ג אדנים.  ולא לשעה היתה.  א"ר יוסה מכיון שהיו נוסעים וחונים ע"פ הדיבור כמי שהוא לעולם.  א"ר יוסי בי ר' בון מכיון שהבטיחן הקב"ה שהוא מכניסן לארץ כמי שהוא לעולם.  הדא אמרה אפילו מן הצד.  הדא אמרה אפילו נתון ע"ג ד"א.  הדא אמרה בנין ע"ג כלים בנים.  אדנים כקרקע הן.  תני אחד מביא את האבן ואחד מביא את הטיט המביא את הטיט חייב.  ר' יוסה אומר שניהן חייבין.  סבר רבי יוסה אבן בלא טיט בנין.  הכל מודים שאם נתן את הטיט תחלה ואח"כ נתן את האבן שהוא חייב.  הבנאי שיישב את האבן בראש הדימוס חייב.  למי נצרכה לרבנן.  וההן דעבד דפין דעבד ספיין חייב משום בונה.  וההן דנקר כיפין כפין עמודין רחיין מקטע פספס מקטע כולהן חייב משום מסתת.  רב ירמיה בשם רב המרכיב מוטה של גילה חייב משום בונה.  א"ר זעירא אינו אלא כנוטל מלבן ונותנו ע"ג לבינים בשבת.  רב המנונא הורי לריש גלותא להתיר שולחן של פרקים בשבת.  אמר רב הונא בר חייה הוה עמיה שמע רב יהודה ואמר מאן דהורי ליה לא יליף ולא שימש.  א"ר שמי מאן דהורי ליה כרשב"ג הורי ליה.  דתני לווחים שבספינה ושבעריסה ונקליטי המיטה ורגל השלחן ויד הסכין שבראשו הרי זה לא יחזיר.  אם החזיר הרי זה פטור ואם תקע הרי זה חייב.  רשב"ג אומר אם היו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך