תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יא

דף סז, א פרק יא הלכה ה גמרא  אבא בר רב הונא אמר בקשורות בגמי.  רבי יוסי בי רבי בון אמר והן שעירבו.  רבי חייה ר' אימא תריהון בשם ר' לעזר חד אמר בשאין ביניהן רוחב ד'.  וחורנא אמר אפי' יש ביניהם רוחב ד'.  ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא.  מן מה דא"ר יוסה ר' יעקב בר זבדי ר' חייה בשם ר' לעזר אפי' אינן גבוהות עשרה.  הויי דו אמר בשאין ביניהן רוחב ד'.  הוון בעיי מימר מ"ד בשאין ביניהן רוחב ארבעה אפילו אינן גבוהות עשרה.  מ"ד גבוהות עשרה אפי' יש ביניהן רוחב ארבעה.  א"ר חנניה בריה דרבי הילל והוא שיהא כל אויר כרמלית בתוך עשרה.  ספינה שבים גבוה עשרה טפחים אין מטלטלין מתוכה לים ולא מן הים לתוכה.  רבי יהודה אומר אם היתה עמוקה מן המים י"ט ואינה גבוה מן המים עשרה טפחים מטלטלין מתוכה לים אבל לא מן הים לתוכה.  ר' אבהו אמר ר' יוחנן בעי ולמה מתוכה לים מותר.  מפני שאינה גבוה י'.  אין כיני אפילו מן הים לתוכה ולמה מן הים לתוכה אסור.  מפני שהיא עמוקה י'.  אין כיני אפילו מתוכה לים.  א"ר אבון ולמה מתוכה לים מותר מפני סכנה.  סלע שבים גבוה עשרה טפחים אין מטלטלין מתוכה לים ולא מן הים לתוכה.  פחות מיכן מותר.  מה בין סלע ומה בין ספינה.  ספינה עולה ויורדת.  סלע במקומה היא.  ולא כרמלית היא.  כלום הוא מותר לטלטל בכרמלית אלא בארבע אמות.  א"ר אילא על רישה סלע שבים גבוה עשרה טפחים אין מטלטלין מתוכה לים ולא מן הים לתוכה.  יותר מכן נעשית כמחיצה שהוקפה זרעים שאין מותר לטלטל בה אלא בארבע אמות.  פחות מיכן מטלטלין מתוכה לים ומן הים לתוכה ומטלטלין בה עד בית סאתים.  רבי בון בר חייה בעי מעתה שתי כרמליות סמוכות זו לזו מטלטלין מזו לזו.  א"ר חנניה בריה דרבי הילל מכיון שהים מקיפה מכל צד כמי שכולה כרמלית אחת.  רב המנונא אמר נסר שהוא חוץ לספינה ואין בו רוחב ארבע מותר ליישב בו ולעשות צרכיו בשבת.  א"ר מנא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך