תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יא

דף סו, ב פרק יא הלכה ג גמרא  כגמום.  על דעתון דרבנן אם יש בו ד' על ד' את רואה את הכותל כגמום.  ואם לאו אין את רואה את הכותל כגמום.  אלא כסתום.  רב חסדא אמר במודד לוכסן.  ואין סופה לירד.  ר' חייה בשם ר' יוחנן תיפתר שהיתה דבילה שמינה והיה ניטוחה.  ר' חגי בעא קומי ר' יוסה לית הדא אמרה שיפוע מדריגה כלמטן.  א"ל תמן זרעים נהנין מן המדריגה.  ברם הכא דרך בני אדם להיות שפין בה והיא נופלת.  אילו אמר כשהיה שם חור והיא נהנית מן החור כשם שהזרעים נהנין מן הערוגה יאות.  ר' יוסה ר' אבהו בשם ר' יוחנן כשהיה המקום מונדרן כהדא דתנינן זרק חוץ לד' אמות ונתגלגל חוץ לארבע אמות חייב.  אתא ר' חזקיה ר' אבהו בשם ר' יוחנן והיא בשנחה:

דף סו, ב פרק יא הלכה ד משנה  הזורק בים ארבע אמות פטור אם היה רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו הזורק בתוכו ארבע אמות חייב וכמה הוא רקק מים פחות מעשרה טפחים רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו הזורק בתוכו ארבע אמות חייב:

דף סו, ב פרק יא הלכה ד גמרא  לא סוף דבר ארבע אמות בים אלא אפי' זרק בכל הים פטור.  שכל הים נקרא כרמלית.  ולמה תנינתה תרין זימנין.  ר' חנינה בשם ר' פינחס בשהיו שני רקקים אחד הרבים מהלכין בו ואחד אין הרבים מהלכין בו אלא כשהן נדחקין.  שלא תאמר הואיל ואין הרבים מהלכין בו אלא כשהן נדחקין אינו רשות הרבים אלא רשות היחיד.  לפום כן צריך מימר רה"ר היא:

דף סו, ב פרק יא הלכה ה משנה  הזורק מן הים ליבשה ומן היבשה לים ומן הים לספינה ומן הספינה לים ומן הספינה לחבירתה פטור ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזו אם אינן קשורין אע"פ שמוקפות אין מטלטלין מזו לזו:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך