תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יא

דף סה, א פרק יא הלכה א גמרא  מילתיה דר' יוחנן אמר אפילו אינה מקורה דא"ר אימי בשם רבי יוחנן והוא שתרד לאויר מחיצות.  רבי אימי בעא קומי רבי יוחנן מתניתא דרבי דרבי עבד אויר מחיצות כממשן.  אמר ליה דברי הכל היא הכא בגיטין.  ויתיבינה רבי אומר מקורה ואת אמרת אינו מקורה.  מה בין גיטין מה בין שבת.  א"ר אילא בשבת כתיב (שמות כ) לא תעשה כל מלאכה ונעשית היא מאיליה.  ברם הכא התורה אמרה (דברים כד) ונתן בידה ברשותה.  שמואל אמר לא שנו אלא למטה מעשרה הא למעלה מעשרה אסור.  מילתיה דרבי אלעזר אמר אפילו למעלה מעשרה מותר.  דאמר ר' אילא בשם ר' אלעזר מעגלות למד ר"ע.  ועגלות לאו למעלה מעשרה אינון.  אית תניי תני כיצד.  אית דלא תני כיצד.  על דעתיה דר' אלעזר אית כאן כיצד על דעתיה דשמואל לית כאן כיצד.  ר' יצחק בי רבי אלעזר שאל זרק מרשות היחיד לרשות הרבים ונזכר עד שהוא ברשות הרבים.  על דעתיה דר' עקיבה יעשה כמי שנחה בר"ה ויהא חייב שתים.  א"ר חונה לא חייב ר' עקיבה אלא ע"י רה"י השנייה.  רבי אבהו אומר בשם ר' אלעזר בשם ר' יוחנן היה עומד בר"ה וזרק למעלה מעשרה.  רואין שאם תפול אם נחה בתוך ד' אמות פטור ואם לאו חייב.  והתני שמואל מרה"י לרה"י ורה"י באמצע רואין שאם תפול נחה בתוך ד' אמות פטור ואם לאו חייב.  תמן את אמר אין ר"ה מצטרפת.  והכא את אמר ר"ה מצטרפת.  א"ר חונה תמן שאם תפול קרקע שתחתיה רשות היחיד.  ברם הכא שאם תפול קרקע שתחתיה רשות הרבים.  תני בשם ר' יודה זרק ד"א בר"ה חייב.  ר' יודה עבד ד"א בר"ה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך