תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק י

דף סא, ב פרק י הלכה א משנה  המצניע לזרע לדוגמא ולרפואה והוציאו בשבת חייב עליו בכל שהוא וכל אדם אין חייבין עליו אלא כשיעורו חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו:

דף סא, ב פרק י הלכה א גמרא  ר' ירמיה אמר ר' יוסי בי רבי חנינה בעי מתניתין דר"י דר' יהודה אמר אומן באומנתו חייב.  אתא רבי יודה בן פזי בשם רבי יוסי בי רבי חנינא דר' יהודה היא.  א"ר יוסי ברבי חנינה לא אתיה אלא לדוגמא שכבר נתפייס הלוקח.  אבל לזרע ולרפואה אפי' כל שהוא חייב.  הצניעו זה והוציאו זה פטור.  ר"ש בן אלעזר מחייב.  מה אנן קיימין אם בשהוציאוהו מדעת הראשון דברי הכל חייב.  אלא כאן אנן קיימין בסתם.  ורבנן אמרי חזקה מדעת השני הוציאו.  ר"ש בן אלעזר אומר חזקה מדעת הראשון הוציאו:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך