תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ט

דף סא, א פרק ט הלכה ו גמרא  תני אף ריח רע כל שהוא א"ר אילא אף רבי שמעון מודה בה.  מודי רבי שמעון באיסורי הנייה:

דף סא, א פרק ט הלכה ז משנה  המוציא קופת הרוכלין אע"פ שיש בה מינין הרבה אינו חייב אלא חטאת א' זרעוני גינה פחות מכגרוגרת ריב"ב אומר ה' זרע קישואין ב' זרע דילועין ב' זרע פול מצרי ב' חגב חי כל שהוא מת כגרוגרת צפורת כרמים בין חיה בין מתה כל שהוא מפני שמצניעין אותה לרפואה ר' יהודה אומר אף המוציא חגב חי טמא כל שהוא מפני שמצניעין אותו לקטן לשחק בו:

דף סא, א פרק ט הלכה ז גמרא  וקשיא אילו הוציא והוציא בהעלם אחת כלום הוא חייב אלא א'.  למי נצרכה לר' אליעזר שלא תאמר מינים הרבה ייעשו בהעלימות הרבה ויהא חייב על כל א' וא'.  לפום כן צריך מימר אינו חייב אלא א':  זרעוני גינה פחות מכגרוגרת.  ריב"ב אומר חמשה.  מה טעמא דריב"ב שכן דרכן להיזרע בערוגה:  זרע קישואין ב' זרע דילועין ב' זרע פול מצרי ב'.  תני חיטים מדיות שתים.  ר' שמואל בשם ר' זעירא חיטין על ידי שהן חביבות עשו אותן כשאר זירעוני גינה שאינן נאכלין:  חגב חי כל שהוא מת כגרוגרת.  הדא דאת אמר בטהור אבל בטמא כמלוא פי הכלב.  ציפורת כרמים בין חיה בין מתה כל שהוא שמצניעין אותה לרפואה.  א"ר אחא שכן אשה סטיפה מושכת ממנה והיא מתרפאה.  תמן אמרין מאן דבעי ניפרוש מן דרך הארץ אכיל פלגא ושביק פלגא של שמאל אסור ושל ימין מותר.  אבד כל שהוא חסר כל שהוא אין לו תקנה עולמית.  כיצד הוא עושה.  א"ר יוסי בי רבי בון יהב לה גו צלוחית דבש:  רבי יהודה אומר אף המוציא חגב חי טמא כל שהוא.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך