תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ט

דף ס, ב פרק ט הלכה ד גמרא  כהדא דתני בשבת בין סיכה שהיא של תענוג בין סיכה שאינה של תענוג מותר.  ביום הכפורים בין סיכה שהיא של תענוג בין סיכה שאינה של תענוג אסור.  בתשעה באב ובתענית ציבור סיכה שהיא של תענוג אסור.  שאינה של תענוג מותר.  תני שוות סיכה לשתייה לאיסור ולתשלומין אבל לא לעונש.  ביוה"כ לאיסור אבל לא לעונש.  והא תני (ויקרא כב) ולא יחללו להביא את הסך ואת השותה.  אמר רבי יוחנן לית כאן סך.  אמר רבי אבא מרי אם אומר את לית כאן סך.  לית כאן שותה דלא כן דבר שהוא בא משני לוויין מצטרף.  מניין שהוא מחוור בעשה.  רבי אלעזר בשם רבי סימי (דברים כו) לא נתתי ממנו למת מה אנן קיימין אם להביא לו ארון ותכריכין לחי הוא אסור לא כל שכן למת.  אי זה דבר שהוא מותר לחי ואסור למת הוי אומר זה סיכה:

דף ס, ב פרק ט הלכה ה משנה  המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה תבלין כדי לתבל ביצה קלה ומצטרפין זה עם זה קליפי אגוזים קליפי רמונים אסטיס ופואה כדי לצבוע בהן בגד קטן בשבכה מי רגלים נתר ובורית קימוניא ואשלג כדי לכבס בהן בגד קטן בשבכה רבי יהודה אומר כדי להעביר על הכתם:

דף ס, ב פרק ט הלכה ה גמרא  וקשיא כמון ומלח מצטרפין.  ר' אילא בשם ר' אלעזר במיני מתיקה שנו.  תמן תנינן שיעור המלבן והמנפס והצובע והטווה.  והכא את אמר הכין.  תמן בצובע ברם הכא במוציא לצבוע.  נתר.  נטרון.  בורית.  ביריתה קימון קליא.  אשלג.  ר' יוסי בי ר' בון אמר אצרות רוח:

דף ס, ב פרק ט הלכה ו משנה  פלפלת כל שהוא ועיטרן כל שהוא מיני בשמים ומיני מתכות כל שהן מעפר המזבח מאבני המזבח ממקק ספרים ממקק מטפחותיהן כל שהן מפני שמצניעין אותן לגונזן רבי יהודה אומר אף המוציא ממשמשי עכו"ם כל שהוא שנאמר (דברים יג) ולא ידבק בידך מאומה מן החרם:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך