תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ט

דף ס, א פרק ט הלכה ג גמרא  על כורחך את אמר מרחיצין את הקטן.  תני שמואל לעולם אין מונעין לא שמן ולא חמין מע"ג מכה בשבת.  אמר ר' יוסה כל שעה הוה ר' זעירא ר' אומר לי תני מתניתך ולא עוד אלא שמזלפין המים ע"ג מכה בשבת.  אם אומר שמרחיצין את המילה מה בין מכתו של גדול למכתו של קטן.  ר' אבהו בשם ר"א הלכה כראב"ע.  ר' אבון בשם ר' אבהו טעמיה דרבי אלעזר בן עזריה (בראשית לד) ויהי ביום הג' בהיותם כואבים.  בהיותו כואב אין כתיב כאן אלא בהיותם כואבים בשעה שכל איבריהם כואבים עליהם.  רבי יעקב בר אחא אמר רבי אלעזר ורבי יוחנן מפקידין לחייתא כל שיקויין דאתון עבדין בחולא עבדין בשובתא.  לכן צריכה אפי' ביום השלישי שחל להיות בשבת.  שמואל אמר מפני הסכנה.  רבי יוסה בעי אם מפני סכנה מחמין לו חמין.  ר"י בי ר' בון בשם רבנן דתמן מחמין לו חמין בשבת ותני כן מחמם הוא אדם לונטית ונותנה ע"ג מכה בשבת.  לא יטול אדם עריבה מליאה חמין ויתננה ע"ג מעיו בשבת.  ריב"ל אמר לית כאן אלא מותר.  בראשונה היו קושרין אותו בחלונותיהם ויש מהן שהיה מלבין ויש מהן שהיה מאדים.  והיה מתביישין אלו מאלו.  חזרו להיות קושרים אותו בפתחו של היכל ויש שנים שהיה מלבין ויש שנים שהיה מאדים.  חזרו וקשרו אותו בסלע.  כתיב (ישעיהו א) לכו נא ונוכחה יאמר ה' וגו'.  תני רבי אליעזר אומר (ישעיהו א) אם יהיו חטאיכם כשנים וגו'.  כשנים שבין שמים לארץ כשלג ילבינו יותר מיכן כצמר יהיו.  ר' יהושע אומר אם יהיו חטאיכם כשנים כשני אבות כשלג ילבינו יותר מיכן כצמר יהיו.  אמר רבי יודן בר פזי אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו בראשון.  ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו בשני.  ורבנן אמרי אם יהיו חטאיו של אדם כפי שניו כשלג ילבינו יותר מיכן כצמר יהיו.  אמר רבי יודן ענתדרייא בשעה שעונות קלין כשלג ילבינו.  בשעה שהן כבידין כצמר יהיו:

דף ס, א פרק ט הלכה ד משנה  מניין לסיכ' שהיא כשתיי' בי"ה אע"פ שאין ראי' לדבר זכר לדבר שנא' (תהילים קט) ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך