תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ט

דף נז, ב פרק ט הלכה א גמרא  שאין טומאת עכו"ם מחוורת דלא כן מקישה לקלים ואינו מקישה לחמורים.  אמר רבי מנא מחוורת היא ולמה הוא מקישה למת לשרץ ללמד מהם לקלים שבה.  הדא דאת אמר בעכו"ם שבורה.  אבל בשלימה אפילו כל שהוא דאמר רב הונא רבי חמא בר גוריון בשם רב הבעל ראש גוייה היה ונאפון היה (שופטים ח) וישימו להם בעל ברית לאלהים.  ומה טעמא דר' עקיבה (דברים ז) תעב תתעבנו כנידה.  מה טעמון דרבנן (דברים ז) שקץ תשקצנו כשרצים.  מה מקיימין רבנן טעמא דר' עקיבה תעב תתעבנו צאיהו נבליהו.  מה מקיים ר' עקיבה טעמון דרבנן שקץ תשקצנו שקציהו נבליהו מניין לרבנן נבליהו.  רבי שמואל רבי אבהו בשם רבי אלעזר (ישעיהו ל) צא תאמר לו צואה תאמר לו.  צאיהו נבליהו.  את שקורין אותו פני מלך קורין אותו פני כלב.  עין כוס עין קוץ.  גדיא.  גלייא.  רבי תנחומא בשם רב הונא (יהושוע ז) העי אשר עם בית און מקדם לבית אל.  מקדם היו קורין אותו בית אל ועכשיו קורין אותו בית און.  תני בשם רבי אלעזר לא רצה להיקרות עמדה קורין אותה עמידה דא"ר אבא בר כהנא תמן צווחין לפעלה טבא עמדה.  וצווחין לרחוץ של מימי רגלים עמידה.  מה מקיים ר' עקיבה צא תאמר לו.  ר' יוסי בי ר' בון רב הונה בשם רב יוסף מיכן שאין אומרים לאדם צא עד שיכניס ראשו ורובו.  אית מתניתא אמר עכו"ם כנדה ומשמשיה כנידה.  ואית מתניתא אמרה עכו"ם כנדה ומשמשיה כשרץ.  מאן דאמר עכו"ם כנדה ומשמשיה כנידה ניחא.  ומאן דאמר עכו"ם כנדה ומשמשיה כשרץ כל עצמו אין כתיב נידה אלא במשמשין.  (ישעיהו ל) וטמאתם את ציפוי פסילי כספך ואת אפדת מסכת זהבך.  תיפתר בחקוקים על גופה.  רבי יעקב דכפר חנן אמר תיפתר במשתחוה לאפוד עצמו כענין שנאמר (שופטים ח) ויעש אותו גדעון לאפוד.  מתניתין כמאן דאמר עכו"ם כנידה ומשמשיה כנדה.  ותנינן אבניו ועציו ואפרו מטמאין כשרץ.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך