תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ח

דף נד, א פרק ח הלכה א משנה  ברביעית וכל השופכין ברביעית רבי שמעון אומר כולן ברביעית לא נאמרו כלה שיעורין הללו אלא למצניעיהן:

דף נד, א פרק ח הלכה א גמרא  ר' זעירא שאל לר' יאשיה כמה שיעורן של כוסות.  א"ל נלמוד סתום מן המפורש.  דתני ר' חייה ד' כוסות שאמרו ישנן רביעית יין באיטלקי.  תמן תנינן מפנין ארבע וחמש קופות.  ר' זעירא שאל לרבי יאשיה כמה הוא שיעורה של קופה.  א"ל נלמוד סתום מן המפורש דתנינן תמן בג' קופות של ג' ג' סאין תורמין את הלשכה.  רבי יוסה ב"ר בון בשם ר' יוחנן דרבי יהודה היא דתני מים כדי גמייה ר' יהודה אומר כדי מזיגת הכוס.  יין כדי גמייה ר' יהודה אומר כדי מזיגת הכוס.  מזוג בכמה.  נישמעינה מן הדא מים כדי גמייה.  ר' יהודה אומר כדי מזיגת הכוס יין כדי גמייה רבי יהודה אומר כדי מזיגת הכוס.  הדא אמרה מזוג.  אפילו בכמה כוסות.  כמה הוא שיעורן של כוסות.  ר' אבין אמר טיטרטון ורביע.  מהו לשתותן בכרך א' מן מה דא"ר יוחנן בהלל אם שמעה בבה"כ יצא הדא אמרה אפי' שתיין בכרך א' יצא.  מהו לשתותן מפוסקין כלום אמרו שישתה לא שישתכר.  אם הוא שותה אותן מפוסקין אף הוא אינו משתכר.  מהו לצאת ביין של שביעית.  תני ר' הושעיה יוצאין ביין של שביעית.  מהו לצאת בקונדיטון מן מה דתני בר קפרא קונדיטון כיין הדא אמרה יוצאין בקונדיטון מהו לצאת מזוגין מן מה דתני רבי חייה ארבעה כוסות שאמרו יוצאין בהן בין חיין בין מזוגין והוא שיהא בהן טעם ומראה יין.  א"ר ירמיה מצוה לצאת ביין אדום מה טעמא (משלי כג) אל תרא יין כי יתאדם.  תני מבושל כדי תבל

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך