תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ז

דף מו, א פרק ז הלכה ב גמרא  דודתו לצורך יצאת למעט את אשת אחיו מאמו.  נאמר כאן דודתו ונאמר להלן (ויקרא כה) או דודו או בן דודו יגאלנו.  מה דודו שנאמר להלן באחי אביו מאביו הכתוב מדבר אף דודתו שנא' להלן באחות אביו מאביו הכתוב מדבר.  אף את אשת אחיו למידה מדודתו.  מה דודתו שנאמר להלן באחות אביו מאביו הכתוב מדבר אף אשת אחיו שנאמר כאן באשת אחיו מאביו הכתוב מדבר.  עד כדון כרבי עקיבה.  כרבי ישמעאל דתני רבי ישמעאל נאמר כאן אשת אחיו.  ונאמר להלן איש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא.  מה נדה יש לה היתר לאחר איסורה אף אשת אחיו מאביו יש לה היתר לאחר איסורה.  יצאת אשת אחיו מאמו שאין לה היתר לאחר איסורה.  הא רבי ישמעאל מקשי לה מנן תיתי ליה.  רבי אבהו ר"א בשם רבי הושעיא שני לאוין וכרת אחת לאוין חולקין כריתות.  מה טעמא (שמות ל) על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמוהו.  וכתיב (שמות ל) איש אשר ירקח כמוהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו הרי יש כאן שני לאוין וכרת אחת לאוין חולקין כריתות מה עביד לה ר' יוחנן באנשים הכתוב מדבר.  ובאת אחותו ללמד על כל הנשים.  ולית לר"א כן אית ליה לא תקרבו אחד האיש וא' האשה.  ומה עבד לה רבי יוחנן פתר לה ואינו מחוור.  ועוד מן הדא שמואל בר אבא בעא קומי רבי זעירא ויצאו שלמים ויחלוקו לאוין על כל הקדשים לטומאה.  א"ל לצורך יצאו למעט את קדשי בדק הבית ומעילה שלא יהו חייבין עליהן משום פיגול ונותר וטמא ולא מתניתא היא קדשי מזבח מצטרפין זה עם זה למעילה לחייב עליהן משום פיגול ונותר וטמא מה שאין כן בקדשי בדק הבית.  א"ל מכיון שאין מצטרפין חולקין.  אמר רבי חנינא וכיני ויחלוקו ולא יצטרפו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך