תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ז

דף מה, א פרק ז הלכה ב גמרא  או חלף דבר שהוא מעשה מלמד.  ודבר שאינו מעשה אינו מלמד.  דמר רבי ירמיה הבערה לצורך יצאת ללמד על בתי דינים שלא יהו דנין בשבת ומה טעמא נאמר כאן (שמות לה) בכל מושבותיכם ונאמר להלן (במדבר לה) והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבותיכם מה מושבותיכם שנאמר להלן בבתי דינין הכתוב מדבר.  אף מושבותיכם שנאמר כאן בבתי דינין הכתוב מדבר.  א"ר שמואל בר אבדימא מכיון דתימר לצורך יצאת כמי שיצאת שלא לצורך.  ודבר שיצא שלא לצורך מלמד.  הדא אמרה דבר אחד שיצא לצורך אינו חולק.  ושלא לצורך חולק.  שני דברים שיצאו מן הכלל מהו שיחלוקו.  נישמעינה מן הדא מניין המעלה מבשר חטאת ומבשר אשם.  ומבשר קדשי הקדשים.  ומבשר קדשים קלים ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים.  ושירי מנחות.  ומן השאור ומן הדבש עובר בלא תעשה.  ת"ל (ויקרא ב) כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'.  הא כל שיש ממנו לאישים הרי היא בבל תקטירו.  ר"א שאל לרבי יוחנן יצאו שתי הלחם וילמדו עלה קדשים לכבש.  א"ל כהדא דתני המזבח אין לי אלא המזבח.  ומנין לרבות את הכבש.  ת"ל (ויקרא ב) ואל המזבח לא יעלו.  יכול לעבודה ושלא לעבודה.  ת"ל לריח ניחוח לא אמרתי אלא לעבודה.  א"ל אותם מיעוט אלו חייבין עליהן לכבש.  ואין שאר כל הקדשים חייבין עליהן לכבש.  מפני שכתוב אותם הא אינו כתוב אותם מלמדין הדא אמרה שני דברים שיצאו מן הכלל אינן חולקין.  א"ר חנניה בריה דרבי הילל לחלוק אינן חולקין הא ללמד מלמדין.  ר' יוסי בי רבי בון

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך