תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ז

דף מד, ב פרק ז הלכה ב גמרא  רבי סירוד יהודא ב"ר עבדין הוי במכשירין שיתא ירחין.  בסופה אתא חד תלמיד מן דרבי סימאי ושאיל ליה ולא אגיביה.  אמר ניכר הוא זה שלא עבר על פיתחה של תורה:  ארבעים אבות מלאכות חסר אחת.  ליידא מילה שאם עשאן כולם בעלם אחד אינו חייב אלא אחת.  תנא ר' זכאי קומי ר' יוחנן זיבח קיטר וניסך בעלם אחד חייב על כל אחת ואחת.  א"ל רבי יוחנן בבליא עברת בידך תלתא נהרין ואיתברת אינו חייב אלא אחת עד לא יתברינה בידיה יש כאן אחת.  ואין כאן הנה.  מן דתברה בידיה יש כאן הנה ואין כאן אחת.  רבי בא בר ממל בעא קומי דרבי זעירא ויהא חייב על כל אחת ואחת.  כמה דתימר גבי שבת (שמות כ) לא תעשה כל מלאכה כלל.  (שמות לה) לא תבערו אש בכל מושבותיכם פרט.  הלא הבערה בכלל היתה ויצאת מן הכלל ללמד לומר מה הבערה מיוחדת מעשה יחידי וחייבין עליה בפני עצמה.  אף כל מעשה ומעשה שיש בו לחייב עליו בפני עצמו.  אף הכא (שמות כ) לא תעבדם כלל.  לא תשתחוה להם פרט.  והלא השתחויה בכלל היתה ולמה יצאת מן הכלל ללמד מה השתחויה מיוחדת מעשה יחידי וחייבין עליה בפני עצמו אף כל מעשה ומעשה שיש בה לחייב עליו בפני עצמו.  א"ל בשבת כלל במקום אחד ופרט במקום אחר.  ובעכו"ם כלל שהוא בצד הפרט.  א"ל והכתיב (שמות לד) לא תשתחוה לאל אחר (שמות כב) זובח לאלהים יחרם.  הרי כלל במקום אחד ופרט במקום אחר.  א"ל כיון שאת לומד מצדו אפילו כלל במקום אחד את למד.  חברייא אמרין לא שנייא בין שכלל במקום אחד ופרט במקום אחר בין שכלל ופרט במקום אחד.  כלל ופרט הוא בשבת כלל ואחר כך פרט.  בעכו"ם פרט ואחר כך כלל.  ר' יוסי אמר לא שנייא בין שכלל ואחר כך פרט בין שפרט ואחר כך כלל בין שכלל ופרט וכלל כלל ופרט היא בשבת כלל בעבודתה ופרט בעבודתה.  בעכו"ם כלל בעבודתה ופרט במלאכת הגבוה.  אמר רבי מנא הבערה שלא לצורך יצאת השתחויה לצורך יצאת ללמד על עצמה שאינה מעשה.  אתיא כההוא דתני חזקיה (שמות כב) זובח לאלהים יחרם יצאת זביחה ללמד על הכל השתחויה ללמד על עצמה שאינה מעשה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך