תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ז

דף מא, א פרק ז הלכה א גמרא  מביא עליהן פר.  לא אתינן מתני אלא דברים שיש להן תולדות.  חלבים אין להן תולדות.  עריות עשה בהן את המערה כגומר.  חברייא אמרין (ויקרא כג) שבת הוא לה' לחייב על כל שבת ושבת.  אמר ר' אילא כתיב (שמות לה) כל העושה בו מלאכה יומת לא העושה בו ובחבירו.  את אמר אין השבתות מצטרפות חולקות.  אמר רבי יוסי בי רבי בון כשם שאינן מצטרפות כך אין חולקות.  גדול שנשבה בין העכו"ם רב ושמואל חד אמר מונה ששה ועושה שבת.  וחרנה אמר עושה שבת ומונה ששה.  רבי יצחק בר אלעזר בשם רב נחמן בר יעקב מונה ששה ועושה שבת.  חמשה ועושה שבת ארבעה ועושה שבת ג' ועושה שבת שנים ועושה שבת.  אחד ועושה שבת.  אמר ר' מנא אין אישתבאי בתלתא הוא עבד בשובתא.  רב הוה חייליה לתרין מחזירין הוא עבד שובתא.  ואין לא לתמוה ויחוש לכל הימים כהדא קידש אשה בעולם.  רבי יעקב בר אחא איתפלגון ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש.  ר' יוחנן אמר חושש לכל הנשים.  ריש לקיש אמר אינו חושש לכל הנשים.  תמן יש לו תקנה יכול הוא לישא גיורת.  יכול הוא לישא משוחררת.  הכא מה אית לן.  תמן אמרין חושש לכל הימים ועושה כדי קיום הנפש.  תמן תנינן אמר רבי עקיבה שאלתי את ר' אליעזר העושה מלאכות הרבה בשבתות הרבה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך