תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ז

דף מ, א פרק ז הלכה א משנה  העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא חטאת אחת:

דף מ, א פרק ז הלכה א גמרא  מהו כלל גדול.  א"ר יוסי בי רבי בון שהוא גדול מכלל שביעית.  שהשבת חלה על הכל ושביעית אינה חלה אלא על עבודת הארץ בלבד.  תמן תנינן כלל גדול אמרו בשביעית מהו כלל גדול.  א"ר יוסה בי רבי בון שהוא גדול מכלל מעשרות.  שהשביעית חלה בין על אוכלי אדם בין על אוכלי בהמה.  ומעשרות אינן חלין אלא על אוכלי אדם בלבד.  תני בר קפרא כלל גדול אמרו במעשרות.  מהו כלל גדול.  אמר רבי יוסה בי רבי בון שהוא גדול מכלל פיאה.  שהמעשרות חלין בין על דבר שמכניסו לקיום ובין על דבר שאין מכניסו לקיום.  ופיאה אינה חלה אלא על דבר שמכניסו לקיום.  ואית דבעי מימר מהו גדול מיכן שיש למטה ממנו.  אנן תנינן כל השוכח עיקר שבת.  תניי דבית רבי כל שאינו יודע עיקר שבת.  רבי לעזר כמתניתין.  רבי יוחנן כהדא דתני דבית רבי.  הא רבי ליעזר אמר כל השוכח עיקר שבת הא אם אינו יודע כל עיקר פטור.  מן מה דרב תני מתניתין ופתר לה אי זהו שאינו יודע עיקר שבת קטן שנשבה בין העכו"ם.  הדא אמרה הוא הדא הוא הדא.  הא אמר ר' יוחנן כל שאינו יודע עיקר שבת.  הא אינו יודע ושכח חייב.  מן מה דמר רבי שמואל רבי אבהו בשם רבי יוסי בן חנינא כלה דא הילכתא כרבי ליעזר.  ברם כרבנן אינו חייב אלא אחת הדא אמרה היא הדא היא הדא.  בעון קומי בריה דר' יסא את מה שמעת מן אבוך מן דרבי יוסי.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך