תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ו

דף לט, ב פרק ו הלכה ט גמרא  קריב למכסח יהב לה חמרה ואכלה.  מאן גרם ליה דיפל בגין דהרהר.  מאן גרם ליה דאישתיזיב בגין דאתרחץ על ברייה.  אמר לו כל המנחש סופו לבוא עליו.  ומה טעמא (במדבר כב) כי לא נחש ביעקב.  כי לו נחש.  אמר ר' אחא בר זעירא כל מי שאינו מנחש מחיצתו לפנים כמלאכי השרת.  ומה טעמא (במדבר כב) כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל.  אמר ר' חנינא בריה דר' אבהו כבחצי ימיו של עולם היה אותו רשע עומד מ"ט כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל.  א"ר ירמיה בן אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו.  רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא עתיד הקב"ה לעשות מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן של מלאכי השרת ומלאכי השרת שואלין אותן ואומרין להן מה פעל אל.  מה הורה לכם הקב"ה.  אמר רבי לוי בר חיותא ולא כבר עשה כן בעולם הזה הה"ד (דנייאל ג) ענה נבוכדנצר ואמר הא אנא חזי גוברין ד שריין מהלכין בגו נורא וחבל לא איתי בהון.  ומה ת"ל וחבל לא איתי בהון.  אלא מלמד שהיו סריסים ונתרפאו.  וריויה די קדמיתא אין כתיב כאן אלא וריויה די רביעאה.  הן היו מכבשין לפניו את האור.  דמי לבר אלהין.  אמר ראובן באותו שעה ירד מלאך וסטרו לההוא רשיעה על פיו.  א"ל תקין מיליך ובר אית ליה.  חזר ומר (דנייאל ג) בריך אלההון די שדרך מישך ועבד נגו די שלח בריה לית כתיב כאן.  אלא די שלח מלאכיה ושיזיב לעבדוהי די התרחיצו עלוהי:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך