תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ו

דף לו, א פרק ו הלכה ב גמרא  דרכו לחלוץ.  וזה אין דרכו לחלוץ איזהו קמיע מומחה.  כל שריפא בו ושנה ושילש.  ר' אבהו בשם רבי יוחנן נאמן הרופא לומר קמיע זה מומחה ריפיתי בו ושניתי ושילשתי.  רבי שמואל בשם רבי זעירא ריפא לאדם אחד נאמן לאדם אחד.  לשנים נאמן לשנים לשלשה נאמן לכל אדם.  יוצאין בקמיע מומחה בין בכתב בין בעשבים.  ובלבד שלא יתננו לא בשיר ולא בטבעת.  בעון קומי רבי יונתן מהו מיתניתיה בההן סילונה.  א"ל ובלבד שלא יתננו לא בשיר ולא בטבעת.  בעון קומי רבי יונתן מהו מפיק בההוא מומייקה.  אמר לון משום תכשיט.  אי משום תכשיט הוא לא ודניאל ליסר (דנייאל ה) והמניכא די דהבא על צואריה.  אי משם משאוי בשבת נימא כל המחובר לכסות הרי הוא ככסות.  ר' יוסי בי רבי בון בשם רבי יוסי מכה שנתרפאת נותנין עליה רטייה שאינה אלא כמשמרה.  רבי אבון בשם רבנין דתמן נותנין על גבי מכה בשבת שאינו אלא כמשמרה.  אמר רבי תנחומא חוץ מעלי גפנים שהן לרפואה.  אמר רבי חונא הדא פיאה עקר טב סגין טב הוא.  כד דאית ביה חמשה קטרין.  שבעה קטרין.  תשעה קטרין טבא סגין.  ובלחוד דלא יתן מוי.  אין קורין פסוק על גבי מכה בשבת.  והדין דקרי על יברוחה אסור.  בוא וקרי את הפסוק הזה על בני שהוא מתבעת תן עליו ספר תן עליו תפילין בשביל שישן אסור.  והא תני אומרים היו שיר פגועין בירושלים א"ר יודן כאן משנפגע כאן עד שלא נפגע.  ואי זהו שיר פגועין (תהילים ג) ה' מה רבו צרי וכל המזמור.  (תהילים צא) יושב בסתר עליון.  עד כי אתה ה' מחסי עליון שמת מעונך:

דף לו, א פרק ו הלכה ג משנה  לא תצא אשה במחט הנקובה ולא בטבעת שיש עליה חותם ולא בכולייר ולא בכובלת ולא בצלוחית של פלייטון ואם יצאת חייבת חטאת דברי ר' מאיר וחכמים פוטרין בכובלת ובצלוחית של פלייטון:

דף לו, א פרק ו הלכה ג גמרא  תני לא יצא החייט במחטו שבכליו.  ולא הלבלר בקולמוס שבאזנו.  והצבע בדוגמא שבאזנו.  ולא השולחני בדינר שבאזנו.  ואם יצאו הרי אלו פטורין דברי רבי מאיר.  וחכמים אומרים אומן באומנתו חייב.  הא שאר כל האדם יוצאין בכך.  מחלפא שיטתיה דר"מ.  דתנינן תמן ואם יצאת חייב חטאת דברי ר"מ.  והכא הוא אמר הכין.  ר' מנא אמר לה סתם ר' אבון בשם רבי יוחנן תמן דרך הוצאה בנשים.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך