תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ו

דף לה, ב פרק ו הלכה ב גמרא  אבל מטייל הוא בהן עד שהוא מגיע עד פתח חצירו.  ר' אחא ור' זעירא הוון מטיילין באיסטרטין איפסיק סנדליה דרבי אחא.  מן דמטון לפילי א"ל זהו פתח חצירך.  רבי אחא כריך סבונה עליהון.  רבי אבהו כריך אגיד מלבניקי.  סבר ר' אבהו אגוד מלבניקי מן המוכן הוא.  ר' יונה טלקיה דחליטרה ויקר אוף ציבחר הוה סדרה יקיר.  ר' אלעזר מסליק ליה.  ר' ירמיה בעי קומי ר' זעירא מהו להחליף א"ל שרי.  אפילו כן אמר ליה פוק חמי חד סיב וסמך עלוי.  נפק ואשכח לר' בא בר ממל ושאל ליה ושרא.  א"ר יוסי מתניתין אמרה שהוא מין מלבוש.  דתנינן או בשל שמאל בימין חליצתה כשירה.  חדא דתימר לאורך אבל לרוחב צריך שיהא חופה את רוב הרגל:  ולא ביחיד.  א"ר אבא מפני החשד שלא יאמרו איש פלוני נפסק סנדלו ותלאו בית שיחיו:  בזמן שאין ברגלו מכה.  הא יש ברגלו מכה הוא נותן.  על איזה מהן הוא נותן.  שמואל אמר על אותה שאין בה מכה הוא נותן.  אם אומר את על אותה שיש בה מכה הוא נותן מאן צייר ליה דלא יתן על חורתיה.  ר' יוחנן אמר על אותה שיש בה מכה הוא נותן.  שמעון בר בא הוה משמש קומי ר' יוחנן והוה מושיט ליה סנדליה כהדא דתני.  לדרך הארץ כשהוא נועל נועל של ימין ואח"כ נועל של שמאל.  וכשהוא חולץ חולץ של שמאל ואח"כ חולץ של ימין.  אמר ליה ר"י בבלייא לא תעבד כן שהראשונים לא היו עושין כן.  אלא כשהוא נועל נועל של שמואל ואח"כ נועל של ימין.  שלא תהא נראית של ימין פגומה.  הדא אמרת על אותה שיש בה מכה הוא נותן.  א"ל אין בבלייא דקמתיה עליה.  יוצאין בתפילין ערב שבת עם חשיכה.  ואין יוצאין בסנדל מסומר ערב שבת עם חשיכה.  מהן בין זה לזה.  זה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך