תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ב

דף יט, ב פרק ב הלכה ו משנה  על שלש עבירות נשים מיתות בשעת לידתן עד שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר:

דף יט, ב פרק ב הלכה ו גמרא  אית תניי תני ילדות.  אית תניי תני יולדות.  מאן דמר ילדות תני בשם רבי יודה בעון הנדרים הבנים מתים.  ומה טעמא (ירמיהו ב) לשוא הכיתי את בניכם.  ומאן דמר יולדות מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת סכנה.  רבי פינחס רבי ירמיה בשם ר' חייה בר בא כתיב (במדבר כז) ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים.  בסדר האורים אין כתיב כאן אלא במשפט האורים.  אלא מלמד בשעה שישראל יוצאין למלחמה ב"ד של מעלה יושבין עליהן אם לנצוח אם להינצח.  א"ר חייא בר בא כתיב (דברים כג) כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע.  האם אם אינו יוצא אינו צריך ליה שמירה.  אלא מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה.  אמר ר' אחאי בר יעקב כתיב (בראשית מב) וקרהו אסון בדרך.  הא בבית לא.  אלא מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה.  רבי ביסנא בשם ר' לייא כתיב (ישעיהו לו) יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה.  הא יום אחר לא.  אלא מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה.  רבי אייבי בר נגרי כתיב (תהילים קטו) בהשפטו יצא רשע.  יצא צדיק אין כתיב כאן אלא בהשפטו יצא רשע.  אלא מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה.  א"ר בא בר כינא נסר שהוא מתוח מגג לגג אפי' רחב כמה אסור להלך עליו.  למה אלא מיכן שאין השטר מקטרג אלא בשעת הסכנה.  רב אמר היושב בבית מרועע עושה מלאך המות דניסטיס שלו.  דכתיב (תהילים נה) ישי מות עלימו.  כמה דתימר (דברים כד) כי תשה ברעך משאת מאומה.  א"ר לוי בג' מקומות השטן מצוי לקטרג.  המהלך בדרך בעצמו.  והישן בבית אפל לעצמו.  והמפרש בים הגדול.  א"ר יצחק בר מריון אילולי דכתיב (ישעיהו כג) כה אמר ה' הנותן בים דרך.  כיון שהיה אדם יורד לתוכו היה מת.  ורבנן אמרין הנותן בים דרך מן העצרת ועד החג.  ובמים עזים נתיבה מן החג ועד חנוכה.  רבי יוסה בריה דרבי תנחום דכפר אגין עובדא הוה באסיא אחא בעי מיפרוש מן חגא ועד חנוכתה.  חמתיה חדא מטרונה א"ל כדון מפרשין.  איתחמי ליה אבוי וגם קבורה לא היתה לו.  ולא שמע לא לדין ולא לדין ואזיל בימא.  ר' כהן אחוי דרבי חייה בר בא הוה פריש.  אתא בעי מיפרוש מן חגא לחנוכתה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך