תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ב

דף יט, א פרק ב הלכה ה גמרא  היידא היא רבי יודה אומר משום מבעיר.  רבי יוסי אומר משום מבשל.  וקשיא על דרבי יוסי הבערה לימדה על כל המלאכות שבתורה אינו חייב משום מבעיר אלא משום מבשל.  זר ששימש במקדש בשבת ובעל מום ששימש בטומאה.  רבי חייא רובא אמר שתים.  בר קפרא אמר אחת.  מתיב בר קפרא לר' חייא רובא עבודה שהכהן מותר בה זר מחייב עליה.  ומותיב לה והוא מתייב ליה והרי קמיצה עד שלא נקמצה אסורה לזה ולזה.  משנקמצה אסורה לזרים ומותרת לכהנים.  א"ל שנייא היא דכתיב (ויקרא כב) וכל זר לא יאכל קדש.  והרי מליקה עד שלא נמלקה אסורה לזה ולזה משנמלקה אסורה לזרים ומותרת לכהנים.  א"ל שנייא היא דכתיב (ויקרא כב) וכל זר לא יאכל קדש.  והרי מליקה עד שלא נמלקה אסורה לזה ולזה משנמלקה אסורה לזרים ומותרת לכהנים.  א"ל שנייא היא דכתיב (ויקרא כב) וכל זר לא יאכל קדש.  הרי טבל עד שלא נתקן אסור לזה ולזה.  משניתקן אסור לזרים ומותר לכהנים.  א"ל שנייא היא דכתיב וכל זר לא יאכל קדש.  אמרין נצא לחוץ ונלמד.  נפקון ושמעון.  ר' יוסי אומר שתים.  ר"ש אומר אחת.  מאן דמר אחת משום זרות.  ומאן דמר שתים אחת משום זרות.  חורנייתה למה.  משום שחיטה.  והרי שחיטה בזר כשירה.  אלא משום הילוך זריקה וקבלה אינה אלא שבות.  הוי לית טעמא אלא משום איכול איברים ופדרים שהיו מתאכלין על גבי המזבח כל הלילה.  על דעתיה דר' יודא דו אמר משום מבעיר ניחא.  על דעתיה דר' יוסי דו אמר משום מבשל מה בישול יש כאן.  מכיון שהוא רוצה באכולן כמבשל הוא:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך