תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ב

דף יח, ב פרק ב הלכה ה גמרא  שלא לצורך.  א"ר יוסי אין יסבור כרבי יוחנן דאמר הבערה למדה על כל המלאכות שבתורה.  רבי לעזר אמר הבערה לימדה על עצמה.  ולית לרבי לעזר לאחת לחייבו על כל אחת ואחת.  אשכח תני בשם ר' לעזר הנה לחייב על כולהן אחת.  ניחא הבערה.  חבורה אב שלה לצורך והיא שלא לצורך.  ר' יוסי בי ר' בון אמר איתפלגון ר' לעזר ורבי יוחנן חד אמר שחיטה עיקר וחבורה תולדה.  וחורנה מחליף.  הבעיר וכיבה בנפיחה אחת חייב שתים.  א"ר אבדימי אחוי דרבי יוסי הדא אמרה נפח בכלים ושיברן משלם נזק שלם.  החותה גחלים מתחת הקדירה בשבת חייב.  ר"ש בן אלעזר בשם ר' לעזר בי ר' צדוק חייב שתים.  אחת שכיבה את העליונות ואחת שהבעיר את התחתונות.  וחותה גחלים ומתחמם כנגדן בשבת פטור.  ר' יעקב בר אחא אמר במחלוקת כמאן דמר אינו חייב אלא אחת ברם כמאן דמר חייב שתים חייב.  דמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן לית כאן חייב שתים אלא מעלין עליו כאילו חייב שתים.  א"ר יודן תמן אינו רוצה שיבערו ואינו רוצה שיכבו.  ברם הכא רוצה הוא שיבערו ורוצה הוא שיכבו.  הבעיר ובישל.  אית תניי תני חייב שתים אית תניי תני חייב אחת.  מאן דמר חייב שתים אחת משום מבעיר ואחת משום מבשל.  ומאן דמר אחת.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך