תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ב

דף יח, א פרק ב הלכה ה משנה  המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני עכו"ם מפני ליסטים מפני רוח רעה אם בשביל החולה שישן פטור כחס על הנר כחס על השמן כחס על הפתילה חייב ר' יוסי פוטר בכולן חוץ מן הפתילה מפני שהוא עושה פחם:

דף יח, א פרק ב הלכה ה גמרא  א"ר שמואל בר רב יצחק מפני עכו"ם של סכנה.  מפני ליסטים של סכנה.  רבי יוסי בעי אי מפני ליסטים של סכנה ניתנו מותר.  רבנן דקיסרין בשם רבי יוסי בן חנינא מותר.  מה בין המציל ממה שבנר מה בין המציל ממה שבזית.  רבנן דקיסרין בשם ר' שילא לא דומה המציל מגופה של פתילה.  למציל חוץ מגופה של פתילה.  א"ר יוחנן ר' יוסי ור"ש שניהן אמרו דבר אחד.  כמה דר' יוסי אמר עד שיהא לו צורך בגופה של פתילה.  כן ר"ש אומר עד שיהא לו צורך בגופו של דבר.  מה אית לך צורף בגופו של פתילה.  רבנן דקיסרין רבי לעזר בשם רבי חנינא שכן שמשי אומנין מחרכין לן כמה דתימא (דנייאל ג) ושיער רישיהון לא התחרך.  מהו מחרכון לון מפספין לון.  תמן תנינן כל המקלקלין פטורין חוץ מן המבעיר ומן העושה חבורה.  בר קפרא אמר אפילו אינו צריך לדם אפי' אינו צריך לאפר.  מתני' פליגא על רבי יוחנן.  שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב.  והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור.  שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב שלא לצורך.  והכא הוא שהדליק אתה גדיש בשבת פטור אפי' שלא לצורך.  תני כל המתחייב בנפשו שוגג מביא חטאת.  א"ר חנניה בריה דר' הילל מאחר שלא לצורך היה מתחייב בנפשו.  וכאן אפילו שלא לצורך יהא פטור מן התשלומין.  מן הדא (ויקרא כד) מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת.  מה מכה בהמה לא חלקתה בה בין שוגג למזיד לחייבו ממון.  אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג בין מזיד לפטור ממון.  וקשיא על דבר קפרא הבערה למדה על כל המלאכות שבתורה כולהן לצורך והיא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך