תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ב

דף טז, ב פרק ב הלכה ב משנה  אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת וחכמים מתירין בכל השמנים שמן שומשמין שמן אגוזים שמן צנונות שמן דגים שמן פקועות בעטרן ובנפט ר"ט אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד:

דף טז, ב פרק ב הלכה ב גמרא  הא בכל אילין קדמאי מדליקין:  רבי ישמעאל אומר אין מדליקין בעיטרן מפני כבוד השבת.  מה בין עיטרן מה בין קירבי דגים.  קירבי דגים כל זמן שהן דולקין אין ריחן רע כבו ריחן רע.  עיטרן בין כבה בין דלק ריחו רע.  שלא תאמר הואיל וריחו רע יהא טעון הרחק ארבע אמות לפום כן צריך מימר אין מדליקין בו:  וחכמים מתירין בכל השמנים.  <בשמן פקועות>.  רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד.  עמד לו רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר אם כן מה יעשו אנשי בבל שאין להן אלא שמן שומשמין.  מה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים בלבד.  מה יעשו אנשי אלכסנדריאה שאין להן אלא שמן צנונות.  מה יעשו אנשי קפודקיא שאין להן לא כך ולא כך.  אלא אין לך מה שהתירו ראשונים בלבד.  תני רבי שמעון בן אלעזר אומר אין מדליקין צורי מפני שהוא שרף:

דף טז, ב פרק ב הלכה ג משנה  כל היוצא מן העץ אין מדליקין אלא פשתן וכל היוצא מן העץ אין מטמא טומאת אוהלים אלא פשתן פתולת הבגד שקיפלה ולא היבהבה רבי אליעזר אומר טמאה ואין מדליקין בה רבי עקיבה אומר טהורה ומדליקין בה:

דף טז, ב פרק ב הלכה ג גמרא  א"ר שמעון בר רב יצחק כתיב (שמות כז) להעלות נר תמיד שיערו לומר שאין לך עושה שלהבת אלא פשתן בלבד.  תני ברבי שמעון בן אלעזר אומר כל היוצא מן העץ אין בו משום שלש על שלש.  ומסככין בו חוץ מן הפשתן.  א"ר יוסי עשו אותו כעבים.  דתנינן העבים הרכים אין בהם משום שלש על שלש.  אמר רבי לעזר מן המשכן למדו דכתיב (שמות כז) את המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר.  וכתיב (יחזקאל מד) פארי פשתים יהיו על ראשם.  את למד שש משש.  ושש מפארי.  ופארי מפארי.  רבי אלעזר שאל מהו לעשות אוהל מעור בהמה טמאה.  והכתיב ועורות תחשים.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך