תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ב

דף טו, א פרק ב הלכה א גמרא  שלא הוצאת האור ברוב הדלק:  ולא בשמן קיק.  רבי יוסי בשם רבי לייא קיסוסא.  רבי יונה רבי זעירא בשם רב יהודה עוף הוא ושמו קיק.  תני רבי ישמעאל (ויקרא יא) ואת הקאת זה קיק:  ולא בשמן שריפה.  אמר רב חסדא זאת אומרת שאסור להצית את האור במדורת קדשים והיא דליקה והולכת בשבת.  והא תנינן ומאחיזין את האור במדורת בית המוקד ובגבולים כדי שיצת האור ברובן.  א"ר יוסה בשבת כתיב (שמות כ) לא תעשה כל מלאכה.  נעשית היא מאיליה.  ברם הכא התורה אמרה אין שורפין את הקדשים ביום טוב.  ואין צריך לומר בשבת.  מה חמית לומר כן מה חמית לומר כן (שמות יב) לא תותירו ממנו עד בוקר (ויקרא ז) והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו אחר שני בקרים.  א' בוקרו של ט"ו ואחד בוקרו של י"ו.  וכתיב והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף.  מהו להצית את האור במדורת חמץ מאן דיליף לה מנותר אסור.  ומאן דלא יליף לה מנותר מותר.  רב אחא בשם רב חסדא זאת אומרת שמותר להצית את האור במדורת קדשים.  והיא דליקה והולכת בשבת.  והא תנינן אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב מפני יום טוב שחל להיות בע"ש.  מעתה אין מדליקין בשמן שריפה בלילה על שם שאין שורפין את הקדשים בלילה.  א"ר יוחנן ירדו לה בשיטת רבי ישמעאל.  כמה דר' ישמעאל אמר תינוק שעבר זמנו נימול בין ביום בין בלילה.  כך עבר זמנה נשרפת בין ביום בין בלילה.  ומה אית לך שמן שרפה שעבר זמנה.  ר' יודה בר פזי מכיון שניטמאה כמי שעבר זמנה.  תני רבי יוסי קומי רבי יוחנן מניין לכל הנימולים שלא יהו נימולים אלא ביום תלמוד לומר (ויקרא יב) וביום.  א"ל רבי יוחנן ויש כאן זו.  כל מחוייבי טבילות טובלין כדרכן ביום חוץ מנידה ויולדת שאינה טובלת אלא בלילה.  נידה שעבר זמנה טובלת בין ביום בין בלילה.  דרשה רבי חייא בר אבא לצוראי נידה שעבר זמנה טובלת בין ביום בין בלילה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך