תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף י, ב פרק א הלכה ד גמרא  אין בהם משום גילוי.  ור"ש אוסר.  מודין חכמים לר"ש כשראו אותו נוקר.  ותני כן אבטיח שניקר ואכלו ממנו עשרה בני אדם.  וכן יין שנתגלה ושתו ממנו עשרה בני אדם אסור לוכל ולשתות אחריהן אני אומר אירס שוקע היה.  שמנן מי אסר את השמן.  רב יהודה אמר דניאל אסר את השמן (דנייאל א) וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו.  רבי אחא רבי תנחום בר חייה בשם רבי יוחנן ואית דאמרי לה בשם רבי יהושע בן לוי שהיו עולין עליו להר המלך ונהרגין עליו.  ומי התירו רבי ובית דינו התירו בשמן.  בג' מקומות נקרא רבי יהודה הנשיא רבותינו.  בגיטין ובשמן ובסנדל.  ויקראו לו ב"ד שרייא.  שכל ב"ד שהוא מבטל ג' דברים הוא נקרא ב"ד שרייא.  א"ר יודן בי רבי ישמעאל בית דינו חלוק עליו בגיטין.  ר' יוחנן בעי ולא כן תנינן שאין ב"ד יכול לבטל דברי בית דין חבירו עד שיהא גדול ממנו בחכמה ובמנין.  ורבי ובית דינו מתירין מה שאסר דניאל וחבורתו.  אלא רבי יוחנן כדעתיה.  ומר רבי יוחנן בשם ר' ליעזר בי רבי צדוק מקובל אני שכל גזירה שב"ד גוזרין על הציבור ולא קיבלו רוב הציבור עליהן אינה גזירה.  ובדקו ומצאו גזירה של שמן ולא קבלו רוב הציבור עליהן.  יצחק בר שמואל בר מרת' נחת לנציבין אשכח רבי שמלאי הדרומי יתיב ודריש רבי ובית דינו התירו בשמן.  שמואל קביל עלוי.  ואכל.  רב לא אכל.  א"ל שמואל אכול דלא כן אנא כתיב עלך זקן ממרא.  א"ל עד דאנא תמן אנא ידע מאן עירער עליה רבי שמלאי הדרומי מהו מר ליה בשם גרמיה לא בשם רבי ובית דינו.  ואטרח עלוי ואכל בנותיהן א"ר לעזר בשבעה מקומות כתיב (דברים ז) לא תתחתן בם.  א"ר אבין לוסר שבעה עממין תנא ר' יהושע אונייא לוסר את ביציהן.  תנא ר' ישמעאל (ויקרא יא) ואת בת היענה זו ביצת הנעמית.  שכבת זרען.  ולא כן א"ר אחא ר' חיננא בשם רבי יוחנן שכבת זרעו של עכו"ם טהורה שא"א לשכבת זרע לצאת בלא מימי רגלים ועל הלכות בעל קרי רבי בא בר אחא בשם רבי שונה הלכות ואינו שונה אגדות.  תני בשם רבי יוסי שונה הלכות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך